قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

عشق و ارمان

رسول پویان

وای از روزی که عـشق دل فرامـوشـت کند

اضطراب ووحشت و تشویش مغشوشت کند

شوق شادی و طرب را گر زدل بیرون کشد

کـوهِ غـمهـای سـیه پـوشــیده بـر دوشـت کند

بلـبل شـور و نـوا را در قـفـس ســازد اسـیر

در بهــارانِ طــرب انـگـیـز خـامـوشـت کند

عشق وارمان مرهم دلهای ریش وخسته باد

هان! سـنگ ناامـیـدی سخـت مخـدوشـت کند

عـشـق را آغـاز و انجـام دل مسـتانـه خـوان

تـا نـشــاط جـاودانـی در تــن و تــوشـت کند

هـمــت و آزادگی را زیـب اســتـقـلال ســاز

ورنـه عفریت اسـارت حلقه بـر گوشـت کند

ریـشـۀ مهــر و محـبـت را بـرون آرد ز دل

مُد و فشن را بـه ظاهـر پوش تنپـوشت کند

حـرمـت خـمـخـانـۀ پـیــر مغــان را میبـرد

با شراب مصنوعی سرگرد و مدهوشت کند

بـادۀ لـعــل بـدخـشـان جـو یـا انـگـور لـعــل

ورنـه تلـخیهـای ایـام زهـر دمـنـوشـت کند

قـلــههـای شـامـخ حمـاسـه گـر ویـران شـود

لانـــۀ ســیــمـرغ را زیــر پــر قـوشـت کند

یـال و کـوپـال تَهَمتَـن را بــه مـیـدان آوریـد

تـاکه زور و هـمـت عـالـی زرهپـوشـت کند

نـقـش تـاریـخ کهـن را در جـهــان نـو نگـر

کلک بهــزادی و مـانی بـاز منـقـوشـت کند

دل قــوی کـن در سـراشـیـب زمـان تـیزگام

تاکه شور و جذبه یی پیوسته درجوشت کند

مهر تـابـان هـنــر گـردد چـون چـشـم خـرد

عـشق دل را مهـربـانی زیـنـت هـوشت کند

بخت اگر درخواب خرگوشی رود بیدار کن

آشـــنـا و هـمـــدم دل تـا در آغــوشـــت کند

آفـت و مـرگ کـرونـایـی اگـر گـردد مهـار

دل بـه بـاغ آرزوهــا ســرو گلپـوشـت کند

داغ هجران آتشی افـروخته درصحرای دل

لاله هـسـتـانی بـه اسـتـقبـال مفـروشـت کند

13/2/2021