نفرت پراگنی های قومی طالبان بخشی از مامورت استخباراتی…

نویسنده: مهرالدین مشید پنجشیر مشتی بلند شده بر ایوان روزگار و…

نو بهار

شد نوبهار از گل و دشت و دمن بگو  رخ سوی…

همه کس جگر ندارد! 

دكتور نبيل پاكطين غمِ دل نگفته بهتر،همه كس جگر ندارد!   ناگفته هاى…

رمضانى

""""""" دل مى رود ز دستم احوال دهيد ملا را آذان دهد…

خشم طبیعت

نگارشی ازسخی صمیم. افکارونظریات این قلم انفرادی ومنحصر بفرد بوده ـ…

گذر اندرابی کابل

نوشته : کریم پوپل مورخ  2023. 03. 25 کوچه اندرابی نام یک…

بهار امید

غنچه‌ ای آرزوی من شگفتن ات آغاز کن بر رخ ما…

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت نشر شد.

مکتب فرانکفورت، اطاق فکرجنبش: زنان، دانشجویان، مسلحانه؟

آرام بختیاری  مکتب فرانکفورت و شعار: هو هو هوشی مین، یانکی…

داستان «ساحل»

نویسنده «تولگا گوموشآی» مترجم «پونه شاهی» آنطور که می خواست باشد،…

کاش بازآید بهار

کاش باز آید بهاری دروطن موج گل جوشد زهر باغ و…

حقیقت مقوله های چپ، سوسیالیزم و کمونیزم چیست؟

آیا در افغانستان؛ واقعن چیزی به مصداق «کمونیست» و «حکومت…

اختلال روحی و فکری

– دکتر بیژن باران آیا ماده پیش از ایده پدید آمد؟…

بهار خونبار

رسول پویان بهار آمد ولی گل در گلستان وطن خار است سـرود…

خجسته باد 

خجسته باد... این جشن بهاران خجسته ... گر چه با زخم زمستان خجسته…

بهار و افسرده گی

مژده از موسم بهار رسید دل به سینه ز فرط شوق…

بهار تان خجسته

بساط سرد و‌ سفره‌ی خون‌بار آخرین روز های زمستان رخت…

غفلت در برابر فرمان رهبر طالبان پرداختن بهایی وحشتناکتر از…

نویسنده: مهرالدین مشید صدور فرمان جلیقه پوشان انتحاری بوسیلۀ ملاهیبت الله…

بهار و آزادی

آمد بهار و ساقي زیبا  بیاورید گلگونه می ز لاله ء…

داستانِ دل انگیزِ یازی وزیبا

داستانِ رقتبار و هیجان انگیز عاشقانهٔ ( یازی و زیبا…

«
»

ازفضاي كنفرانس مونيخ بوي جنگ به مشام ميرسيد!

عبدالاحمد فیض

پنجاه ونهمين دوركنفرانس امنيتي مونيخ درچنان برهه حساس وتاريخي درآلمان دائريافت كه جهان درنتيجه روياروئي ها وبگومگوهاي تنش آلود برسرجنگ اوكرائين درآستانه يك جنگ باابعادوسيع وغيرقبول كنترول كه بقاء وموجوديت سياره زيبارا تهديدمينمايد،قرارگرفته است.

با عطف توجه به اين امرمهم كه تبادل ايده ها، تعاطي نظريات ومباحث پيرامون دورنماي صلح وامنيت جهاني وهكذاگشودن باب مذاكرات وجستحوي راه حلهاي اختلافات ومنازعات درسطوح وابعادمختلف كه امنيت وثبات گروهي وجمعي راتهديدمينمايد، ازمباني فكري ايجاد كنفرانس بين المللي مونيخ واززمره اهداف بنيادين چنين گردهمائي جهاني برشمرده ميشود، روي اين ملحوظ برنخبه گان سياسي غرب بودتاكنفرانس دوره ئي كنوني به كانون داغ مباحث سازنده متكي براصول بين المللي حل مسالمت اميز تشنجات مبدل شده وتريبون كنفرانس باعقب نشيني ازموضع تقابل وتلاش در زمينه نمايش هژموني زورگويانه به نداي صلح وامنيت كه خرد ووجدان عمومي ازآن پشتباني خواهند نمود، مبدل ميگرديد.

درين كنفرانس عده از كشورها منجمله روسيه كه طرف اصلي جنگ دراوكراين وبدليل تهاجم نظامي به كيف ازسوي جوامع غربي متهم شناخته ميشود، دعوت نشده بود، كه به پندارم چنين اقدامي بامعيارهاي متعارف ديپلوماتيك دردنياي مدرن همخواني نداشته وبستن دهليز مباحث وابراز ديدگاه ها ولودرمحوردفاع ازخودمتمركزباشد، مبين همان ارزشها ومعيارهاي دموكراتيك است كه جوامع مدرن غربي بدان مباهات مينمايد.

فضاي كنفرانس همانگونه كه وسايل مفاهيمه گروهي ورسانه ها حاكي است، مشحون از روياروئي وموضعگيريهاي بودكه با اصول رفتاري كنفرانس درمنافات قرارداشت، همه كشورهاي غربي به شمول ايالات متحده ورهبري سازمان اتلانتيك شمالي”ناتو” به ستايش ازخويش، گسترش وتقويت مقابله نظامي، تقويت پوتنسيل رزمي، گسترش هزينه نظامي پرداخت وچنان اذعان داشتند كه گويا ائتلاف نظامي درمحوريت ناتو واردجنگ ميكردد.

فراموش نموديم كه نظام بين المللي برپايه اصول ومعياري شكل يافته است كه ازيكطرف اگراصل منع تجاوزوعدم مداخله درامورديگران رابه نظم بين المللي نسبت ميدهيم، درآنسوي خط پرنسپ مذاكره، ميانجگيري، منع خونريزي وحل وفصل مسالمت آميز مناقشات ومنازعات رابمثابه قوانين جهانشمول داريم كه منشورسازمان ملل متحدكه خودمعمارآن بوديدبربنيادآن به حياتش ادامه ميدهد.

مجموع مباحث داغ كنفرانس درمورد تجاوز مسلحانه روسيه وشكست مسكو با استفاده از قوه متمركزبود، چنانچه رهبري فرانسه، آلمان، ايالات متحده، پيمان ناتو ودركل مجموعه غرب رويكردتهاجمي درخصوص جنگ دراروپا رابه نمايش گذاشت وچنان ذهنيتي راتداعي نمودكه بقيه جهان نمادباغستان بهشت است وبه گروگانكيري صلح وامنيت نقطه پايان گذاشته شده است.

درگردهمايي امنیتی مونيخ اصل مساعي جمعي براي صلح بوضوح رنگ عوض نموده ودرعوض رقابتهاي ژئوپولتيك حرف اخيررادرخورفهم جهان داد، ادامه خونريزي دراوكرايين وجدان تمام بشريت رامانند مصايب ناشي ازجنگ دربقيه جهان خدشه دارخواهندنمودواين جنگ مانند سايرمناقشات درين گوشه جهان سرانجام روي ميزمذاكره وتفاهم ديپلوماتيك پايان خواهديافت اماچه زيبا بودكه قطعنامه پاياني كنفرانس بامساعي گسترده جهاني درراستاي توقف فوري جنگ دراوكراين وسايرنقاط دركيرجنگ به پايان ميرسيد.

تجاوزوجنگ افروزي ازهرجانبي باشدبا اصل حيات مدني، ارزشهاي متعالي انسان درجهان معاصردردشمني آشكار قراردارد، برساختارهاي مدني، نهاد هاي مدافع صلح وبشريت صلح دوست درجهان است كه درلحظات پرمخاطره كنوني كه سياره مادرآستانه خطردرگيري باجنگ افزارهاي كشتارجمعي قراردارد،برهيأت حاكمه دولتهاي متبوع فشار واردنمايندكه ضمن تقبيح حمله نظامي روسيه درخاك اوكراين به سياست تقابل خاتمه بخشيده وبه اصل حل وفصل مسالمت آميز منازعات تمكين نمايند.