213 تن از اطفالی که در مراکز اصلاح به سر می‌برند، مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

اعلامیۀ خبری

کابل – چهارشنبه – 29سنبله 1396

در حال حاضر، حدود 800 طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال، مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون اند. از این میان، 82 تن از این اطفال، دختر و 719 تن دیگر شان پسر هستند.

بربنیاد کتگوری تخلفات، بسیاری از اطفالی که مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند، در توقیف گاه بگرام، مرکز اصلاح کابل و ننگرهار به سر می‌برند. سرقت و قتل به ترتیب از موارد دیگری است که بسیاری از اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به آن اند.

213 تن مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، 162 تن به جرم سرقت، 111تن به جرم قتل و متباقی از این اطفال، مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم اختطاف، قاچاق مواد مخدر، لواط، زنا، حادثۀ ترافیکی و موارد دیگر است.

بر بنیاد قانون، اطفالی که مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون اند، در مراکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری می‌شوند.

 

***

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ

نشانی برقی: aman.reazat@gmail.com/aman.riazat@moj.gov.af

شماره تماس: 00 93 783117080