کشمکش ها بخاطر چه؟

فرهاد

ای بزرگان سبق جور به طفلان ندهید

درس انصاف درین مدرسه ارشاد کنید

من ازین تفریق شما هموطنان دلگیرم

همه یکرنگ شوید و دل من شاد کند

فانی

مردم و آگاهان امور را عقیده بر آن است بعد از پشت پا زدن خواست های میلیون ها تن که بخاطر انتخاب فرد مورد نظر خویش با قبول قربانی های فراوان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اشتراک نموده بودند توسط جان کری وزیر خارجه امریکا، سران حکومت فراقانونی زیر نام حکومت وحدت ملی تفاهم نامه را امضا نموده از آن تاریخ به بعد سران حکومت متذکره غرض دستیابی بیشتر قدرت به اطرافیان خویش چانه زنی ها را آغاز و نصب افراد دلخواه خویش را بزرگترین دستاورد تفاهم نامه متذکره دانسته این کار سبب شد که  قریب به دو سال مهم ترین ارگان های کلیدی را خلاف قانون سرپرستان اداره نمایند از جانب دیگر وعده های که در جریان کمپاین انتخاباتی برای ده ها میلیون مردم نموده بودند به فراموشی سپرده اند. بازی های فوق الذکر نه تنها مشکلات ده ها میلیون مردم را از لحاظ ناحیه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی مرفوع نه نمود بلکه چالش های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نسبت به گذشته بدتر شده مشت نمونه خروار چند مثال از رویداد های خونین هفته اخیر ماه اسد را خدمت خواننده گان گرامی یادآور میشوم.                                                        

جنگ های خونین در ولسوالی های ولایت هلمند، ننگرهار، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، خوست، و سایر نقاط شور ادامه داشته ولسوالی های دهنه غوری ولایت بغلان، خان آباد کندز توسط طالبان سقوط داده شده که این کار ده ها میلیون مردم ما را در داخل و خارج کشور سخت نگران ساخته لوی څارنوال کشور رئیس شورای ولایتی ولایت هرات را به اتهام اینکه یک تن فاسد را به زور خود رها ساخته ممنوع الخروج از کشور اعلان نمود رئیس شورای ولایتی هرات میگوید لوی څارنوال صلاحیت ندارد که وظیفه وی را به تعلیق اندازد. افسران پولیس ناحیه پانزدهم شهر کابل میگویند که بادی گارد های جنرال جرأت معین پشین وزارت داخله به امر جنرال متذکره ما را لت و کوب سه میل سلاح ما را نیز گرفته اند.                                                                                                             

افسران و سربازان که در خط مقدم جنگ بخاطر دفاع از تمامیت ارضی و سرکوب دشمنان وطن قرار دارند از ناحیه نرسیدن مواد و مهمات نظامی سخت شکایت دارند می افزایند ما هر لحظه آماده سرکوب دشمنان میباشیم بخاطر انجام این کار باید به امر قومنده مرکز روزها باید انتظار کشید.                        

عده دیگر میگویند دست بدست شدن محلات دولتی از جمله مراکز ولسوالی ها، پسته های امنیتی سبب بیشتر اکمالات دشمنان گردیده است بردن هژده موتر رنجر، چندین ماشین محاربوی در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان که هفته گذشته صئرت گرفت اثبات ادعا میباشد. به نسبت حمایت و اکمالات گروه حقانی و سایر گروهان هراس افگن توسط اداره آی اس آی وضع امنیتی ولایت خوست نسبت به سابق خرابتر شده است مردم میگویند یک حکومت که توان تأمین امنیت مصؤنیت و دفاع از زنده گی و حل سایر مشکلات را نداشته باشد نمیتواند ادعا مشروعیت نماید جای تأسف است به جای اینکه سران حکومت به حل دشواری های موجد توجه نمایند برخلاف آن با پخش دروغ پراگنی ها و زدن اتهامات بر علیه یکدیگر بخاطر کدمان کردن حقایق سر وصدا را به راه انداخته تا بتوانند به این وضع ننگین ادامه دهند .                                                                                                                 

چیزیکه مایه نگرانی مردم ما گردیده دشمنان سوگند خورده افغانستان و حامیان بین المللی شان توانسته اند از وضع چنان استفاده نمایند میتوانند در هر نقطه کشور جنایاتی را انجام دهند.                           

سران حکومت بتاریخ 23/5/1395 نشست را انجام داده که سخنگوی ریاست اجرائیه هدف نشست متذکره را تأکبد داکتر عبدالله عبدالله بالای عملی شدن تفاهم نامه که قریب دو سال قبل بین آنها به امضأ رسیده خوانده است در نشست بعدی دیده شود که چی میشود مردم میگویند سران حکومت فراقانون بجای یک طرح همه جانبه که منافع ده ها میلیون مردم در آن انعکاس داده شده باشد زیر بهانه عملی ساختن ففاهمنامه بخاطر تقسیم قدرت برای افراد و گروه های که سال های سال میشود متهم به فساد گسترده غضب میلیون ها جریب زمین، قاچاق سنگ های قیمتی، آثار باستانی، استخراج غیر قانونی و فنی معادن، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، غارت ثروت های مادی و معنوی، کشتار مردم بیگناه، ویرانی روستاها و شهرها، لیلام نمودن هزاران دستگاه دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش زیر نام خصوصی سازی، دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قمی، لسانی، سمتی، مذهبیی، تنظیمی، حزبی، قانون ستیزی، مردم ستیزی، فرهنگ ستیزی، کشت و قاچاق مواد مخدر، مافیای اقتصادی، مالکان سرمایه جنگی غیر مشروع میباشند کشماکش ها را براه انداخته اند نه بخاطر وعده های که در جریان کمپاین انتخاباتی برای مردم داده بودند.                                                                     

به باور ما وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش کشور وظایف ایمانی، وجدانی خویش را بخاطر افشا و جلوگیری از بازی های فوق الذکر انجام دهند در غیر از آن با ادامه وضع موجود کشور و مردم ازین بیشتر در گرداب های خون و کوره های آتش دشمنان سوگند خورده داخلی و خارجی مردم افغانستان غرق و نابود خواهند شد.