کشتار فلسطینی، توسط ارتش راسیست و صهیونیست اسرائیل

 بهنام چنگائی

وجدان های آزاده و نوعدوست یکبار دیگر ببینید و هراسناک هم می بینید: که در این فاصله ی کوتاه و دوباره ارتش هارِ مدرن صهیونیست و راسیست اسرائیل در برابر چشمان ما و شما جهانیان صلحدوست، چه آسان و با شقاوت همیشگی اش ملت داغدارِ فلسطین بیدفاع را بخاک و خون کشیده است؟! در دامنه ی این نسل کشی دوروزه تا هم اکنون هجده جوان کشته و بیش از 1560 نفر زخمی شده اند. آیا می دانید چرا؟ چون: این ملت و مردم آواره، اسیر و پاکباخته و زندانی در نوار غزه ی امروز، تنها بخاطر اشغال سرزمین شان توسط طرح صهیون و اعلام استقلال کشور اسرائیل در کشورشان فلسطین اعتراض دارند، و همچون همیشه فریاد اعتراض برآورده اند و برابر زورمندان اشغالگر دادخواهی می کنند. همین!

و همین ارتش ضدبشری اسرائیل صهیونیست که داغ جنایت های آدم سوزی و نسل کشی های هولناک و فراموش ناشدنی هولاکاست هیتلری را برگرده و پیشانی ملت آواره ی خود داشته و دارد، دریغا که تاکنون از گذشته خونین و ضدبشری فاشیسم نیاموخته، و از سال تاسیس اسرائیل 1948 تا همینک 70 ساله و رسوایش، تقریبا به اشغال کامل فلسطین دست یازیده است. دسیسه ی این غاصب ستمگر تحت عنوان و بهانه” یهودی ستیزی” توانست جریان راسیست صهیونیستی را بوجودآورد که در پرونده سیاه و قطور آن تبهکاری ها و جنایت های ضدبشری کم نظیری بوده و هست که بشریت نوعدوست آنرا فراموش نخواهدکرد. صهیونیسم اسرائیل با دید راسیستی و برتریجوئی خود، در این هفت دهه ظالمانه برابر خواست بازپس دادن سرزمین های اشغالی و ایجاد دو کشور مستقل و برابر با گلوله و بمباران پیشاروی ملت فلسطین ایستاده، همچون همیشه بهر اندازه ی که خواسته و یا حالا هم بخواهد، توده های فلسطینی را بی باکانه و بی مهابا می زند و می کشد و درومی کند و هرگز به محکومیت های جامعه ی جهانی اهمیت نداده، و تا همینک بیاری وتوی امپریالیسم آمریکا بهائی به آن محکومیت ها همچنان نمی دهد.!!!

بنابرین: تا زمانیکه لابی های مالی صهیونیست یهودی در اراده سیاسی کشور جهانخوار آمریکا توان اعمال اراده، نفوذ و قدرت اجرائی خود را دارند؛ بی گمان و بهمین خاطر سیاستمداران امپریالیسم آمریکا چه جمهوریخواه و یا دمکرات باشند که تفاوت چندانی در این راستا ندارد مطبع انان خواهندبود، و پیوسته پشتیبان این ساختار راسیست ها و صهیونیست ها بوده، هستند و خواهندماند و امیدی به یافتن راه حل دوکشور مستقل و چشم انداز همزیستی مسالمتجویانه هم در آن دیار خونین و هراسناک میسرنیست و نخواهدشد. من بنام یک انسان نوعدوست تا زنده ام افشاگر جنایت های هولاکاست خواهم بود. و همچنین با دیدن این تبهکاری های تروریستی، از ننگ و شرم بر این ستم و جور و نابرابری حقوق انسانی و کشتارهای بی رحمانه که راسیسم اسرائیل و ارتش صهیونیست علیه ملت سنگ پران فلسطین اعمال می کند خواهم نوشت و افشاگری خواهم کرد. و در کنار آن تحقیر و نفرین به دمکراسی پوچ (( غربی ـ ناتوئی )) می کنم که در چنین کشتارهای آشکار و ضدبشری70 ساله صهیونیسم علیه فلسطییان نیز آنها نه تنها سکوت کرده و می کنند بلکه فردا هم خواهدکرد؛ که شگفتا در پایان هرباره ی اینگونه “هولاکاست مدرن” ارتش اسرائیل، اغلب غربی و ترامپ آنانرا یاری و مورد تقدیر هم قرارمی دهد!؟ قتلعام های عریانی که هیچ ملت و انسان آزاده ای با آنهای پیشین، و بیدادگری ها و خونریزی های کنونی سر سازگاری نداشته و ندارد. پرسیدنی ست! چرا این دمکراسی غربی با این راسیسم و سازمان مخوف صهیونیست های اسرائیل سازگاری داشته و همچنان دارد و با خواسته ها و زیاده جوئی های تاریخی آن همراه هست؟

بهنام چنگائی 12 فروردین 1397