چي نوع ريس جمهور بايد انتخاب کنيم ؟؟

هموطنان عزيز اګر قلاي مستحکم با برج هاي بلند ترصد و تيرکش هاي زياد براي انداخت سلاح ها عليه دشمن داشته باشيم  و ذخاير کافي اعاشه والبسه ومهمات هم داشته باشيم ، باز هم اين تدابير زمان موثر وممد تمام مي شود که کلان قلاي جنګي يا قوماندان اين قلا شخص ” وطن دوست ، مردم دوست ، فدايي ، مسلکي ، آزادي دوست ، استقلال طلب ، مستقل وداراي وجدان پاک افغاني و تسليم پذير در برابر دسايس وتوطيه ها و در ضمن تکليف جيب نه داشته باشد در آن صورت هر نوع فشار که بالايش وارد شود سر تسليم در مقابل دشمنان رنګ رنګ مردم ما وکشور ما فرود نمي آورد وتسليم نمي شود ؟؟؟؟؟؟
با تاسف که بعد از واګذاري قدرت سياسي توسط دکتور نجيبالله به مجاهدين ( از مجددي – رباني ومسعود – حامد کرزي – طالب ها – اشرف غني  و ډبل عبدالله )، اين ها که آيديالوژي شان ، تصورات وتفکرات شان ، منطق و دانش شان همه وهمه وابسطه به ومربوط بود به دين ومذهب اسلام وشريعت نيم بند ساختګي وخود ساخته عربها و ملا هاي ديوبندي و شعيان وابسطه به آخوندهاي امام زمان و حسين وحسن بود ، جنګ را در مقابل دشمن به ” تاويزات ، بستن کلمه بالاي تکه سبز وبستن ان به پيشاني مجاهدين ، ويا سياه سرمه را بالاي چشمان مي زد که حضرت ها وپير ها ويا خليفه ها وسيدهاي هزاره دم کرده که ګويا مثل چراغ هاي شب امريکايي کار مي دهند که شما دشمن را مي بينيد ودشمن شما را نمي بيند وبه اين ترتيب به هزار ها هموطن مجاهد ما با استعمال اين چيز هاي خرافاتي جان هاي شيرين شان را از دست دادند “؟؟؟
چيزي که بسيار مفيد ومهم  بود و است که چرا مردم (( بزرګان اقوام ، ريش سفيدان اقوام ، ملک ها ، خانها ، باي ها ، روحانيون ))، فيصله وتصميم نه ګرفتند ويا نمي ګيرند که “” هيچ کسي که تحصيلات عالي ، لسانس ، ماستري ، دکتورا ، فروفيسري ويا ارکان حربي نظامي “” نه داشته باشد به حيث ريس جمهور – وزير- معين – والي – ولسوال – قوماندان امنيه وريس امنيت ملي و ديپلومات تعين ويا مقرر شده نمي تواند مخصوصا ( ملا ها ، امامان ، آخوندان ، طالب ها )، هيچ وقت وهر ګز درين پوست ها تعين شده نمي توانند ،( ترکاڼي دبيزو کار نه دي ، حکومت داري کار ملا ها و طالب ها نيست )،؟؟؟؟
حال در ۲۶ سال به قدرت رساندن شان به حکومت مجاهدين وطالب ها دشمنان ما ( پاکستان – ايران – عربستان سعدي – چين – روس – ناتو در راس امريکا )، تشويق وتبليغ نمودند بين شان که سلاح ومهمات کمونست ها بايد به دست مسلمان ها نه خورد ؟؟؟؟
ودر پهلوي اين انسان کمونست يعني خلقي وپرچمي را از يک سر “” ډي ډي آر “”بسازين و ما از سر براي تان همه چيز مي دهيم ؟؟؟؟؟
حال از آن زمان که  ببرک کارمل به خون جګر قواي مسلح مجهر وآراسته به تخنيک محاربوي مدرن ساخت و او مي فهميد که دشمنان ما هر کدام سلاح هاي اتومي و راکتي دارند وبايد افغانستان انواع راکت ها و طيارات هليکوپتر وجت داشته باشد که نمونه آن به اساس ګفته خود مارشال فهيم که ګفت قواي مسلح ما در جنوب شرق آسيا نه بود ، بعد از کشتن دکتور نجيبالله چي کردين و چرا روساي جمهور تان به قصه تسليح وتجهيز قواي مسلح کشور نمي شوند ، يکي از نواقص روساي جمهور ما اين است که قواي مسلح خودرا به سويه وسطح قواي مسلح زمان دکتور نجيبالله نمي رساند ، اګر همان پوتاتسيل زمان دکتور نجيب الله مي داشتيم امروز پاکستان ، طالب ومجاهد را در اغوشش  ګرفته و نګاه کرده نمي توانست ؟؟؟؟