پیشگویی های ادامه ی جنگ

                                           نوشته ی : فروغی

         با وجود رجزخوانی های مقامات دولت افغانستان و حامیان امریکایی شان درباره ی تار و مار کردن مخالفان ، سازمان های استخباراتی امریکا و شخص دن کوتس رییس امنیت ملی امریکا در سنای آن کشور ، بازهم سال آینده را سال نا امن و بی ثبات برای افغانستان پیشبینی نموده اند.

        رابرت اشلی رییس استخبارات دفاعی امریکا به صراحت گفته است که : « … طالبان با انجام حملات بزرگ در شهر ها ، ثبات افغانستان و اعتماد عامه را تضعیف خواهند کرد و نیز این گروه خواهد کوشید نفوذ اش را در بخشهای دور دست افزایش دهد و با تهدیدکردن مراکز ولسوالی ها نیروهای امنیتی افغان را به چالش خواهد کشید… »

         جالب و تعجب انگیز است که مقامات امریکایی مثل همیشه از قبل اوضاع امنیتی افغانستان را ، هرسال بدتر از سال پیش پیشگویی می کنند و خدایی اش ، پیشگویی های شان هر سال درست از آب در می آید !

      این که این پیشگویی های درست ، از آگاهی و خرد بالنده ی نطامیان و کارشناسان امنیتی آن دولت معظم نماینده گی می نماید و یا سِر دیگری در آن نهفته است ، هنوز معلوم نیست ؟

     نکته ی مهم دیگر این است که مقامات امریکایی بخاطر روپوشی ترفندها و ناکامی های شان در جنگ افغانستان ، هربار ورق و بهانه ی تازه ای را رو کرده و آنرا رنگ و روغن می زنند . که امسال یکی از آن ورق های تازه تَوَهُّم همدستی دولت روسیه با طالبان میتواند باشد.

     شاید مقامات روسیه که بدنبال بازیافتن رتبه ی بلند نظامی دوران شوروی سابق درمنطقه و جهان استند ، برای جلوگیری از سرایت مکروب بنیادگرایی اسلامی در حوزه ی نفوذ شان ، سَر و سِری با طالبان داشته باشند ؛ اما این هرگز نمیتواند تا سطح همکاری رزمی میان دو نیروی متضاد در برابر ناتو و افغانستان رشد نماید . زیرا برای روسیه یک افغانستان عاری از بنیادگرایی اسلامی خیلی بهتر و دلچسپ تر است تا رونق گرفتن آنان .

    آگاهان به این باور اند که ادامه دهنده گان جنگ ، از هر بهانه و وسیله ی ممکن سود میبرند تا حضور گسترده و دایمی شان را در افغانستان توجیه و حفظ نمایند ، و چاق کردن بهانه ی همکاری های نظامی میان طالبان و روسیه هم از همان بهانه ها و ترفندهاست .