پیرو خرافات!

امین الله مفکر امینی 2019-03-11

ملا ومولوی، داعـــــش والقــــاعده و طــالـــــب

ندانم پیدای این طایفه زچه جنس اســـــت وقـالب

بــوده اند وباشند بســــی بنــــده گانی خاص خدا

که طاعات وعبادات شان نبوده است بهـرریـــــا

نبودند چـون مدعییان دین، ظاهر وباطن خــــطا

که دلـها ها خـــون اســـت زایشان ز سرا تا ثـریا

اگردین خدا حق است،پس این فتنه گریها زچیست

د رپرده ای دین ومذهب این ماجــــــراها زکیست

با علم وخرد گر پرده در شـــــــوی ایـن خرافات

به حکم ایــــن طایفه ز کشتنت نباشد راه نـــجا ت

گرچه عالم گیر گردیده ایــــن خرافات در جها ن

بربن علم و خرد نابود شود ایــــن نــــــام و نشان

کـه بر علم و خرد بنا گشــــته تــــــــاروپودهستی

پیروخرافــــات عاقبـــــت رود بـر دیــــارنیــستی

غـرض زاین گفــــته ها تعریف خودکردن نمیباشد

بیــــچاره چو من درعالم، در مرد و زن نمیباشد

مرادم گفتار حقیقت بــــاشد ، نباشد چـــیز دیگــــر

که بر میزان حق سنجش شود جمـــله خیروشـــــر

مفــــکرنــــــهراسد زبــــد انـــدیشان علم و خـرد

که علم و خرد بوده است چـــاره ای هررنج ودرد

آنانکه بحکم وجدان خدا جویند و پویند راه حــــق

راه صلح و صفا، عشق ومحبت را گویند راه حق