پشتو در روشني زبانشناسي مقايسوی- تاريخی آريانی ، زبان شمال شرقی

برگرفته از کتاب ))اتنو لنگويستيک ص ۵۸۷-۵۸۵ )) پوهاند دکتور زيار برگردان – س . سيلنی پښتو “پشتو” ) PƏẋtȯ, tȯ, PƏštȯ,ṣPƏ pƏxtȯ(پښتو )زبان( پشتو در روشني زبانشناسي مقايسوی- تاريخی آريانی ، زبان شمال شرقی آريائی ثابت شده است و به همان قومی سکه )ساکه، ساکی( ارتباط داشته که به سال ۱۹۰ پيش از ميالد ، از باکتريانا )بلخ( به طرف سکيستانه )>ساکستان> سيستان( در جنوب غرب افغانستان کوچيده اند ، مادر پشتو پيش از آ ن با گويشهای )زبانهای( ديگر ميانگين ساکی ، چون زبانهای پاميری ، بويژه با مونجی ، ييدغه )يېدغو( و ُختنی ) ُخوتني( در مناطق )شمال شرق( تکلم ميشده و همچنان با زبان باختري )يفتليی- کوشانی( ارتباط نزديک داشت . زبان پشتوي باستان ) pashto proto ) با وجوديکه با زبان اوېستايی ارتباط تنگاتنگی داشه ، ولی با زبان ساکی هرچه بيشتر به مشاهده رسيده است .