واگشت

 

*

نیشخند

از ریشه دارد

می زند بر ریشِ دشمن…

باغ از دستِ تبر زن

گشته

گوئیا

سترون!

*

جعفر مرزوقی( برزین آذرمهر )