واقعيتونه هيڅکله هير نه کړي ؟؟؟

دافغانستان په تاريخ کي په لڼډو ۴۵ کالو کي بايد افغانان چي دغو سن ته رسيدلي بايد هره ورځ او هره مياشت بايد دهر پادشاه ، ريس جمهور او امير که هغه غير حزبي وو ، که هغه کمونستانو ته منسوب وو ، که هغه اخوانيانو يا طالبانو يا داعشيانو ” اشرارو ” ته منسوب وو د ((  د ۱۶ ګونه جهادي او جنبشي رهبران او قوماندانان او د رهبري غړي دي ،- چړي – طالب – آخوند – ملا – مولوي – موذن – دهزاره سيد – مير – خليفه – حضرت – پير – مقتدا – مياګل جان – سپين ګيريو – ملکانو – خانانو – بايانو – لويو  مځکه والو ” فيودالانو ” صوفيانو ))، په قوس کي دنومول شويو کورنيو او شخصيتو له خوا تاييد او قبول شوي او خطبي يي په نامو ويل شوي او لونګي ، چپني ، پکولونه ، ور په سر شوي يا ور آغوستل شوي دي ؟؟؟
درجه اول کتګوري انسانان چي ګنهکاران ، مجرمين ، نامسلمان ، بيسيواده ، بي خبره د اجتماعي ژوند دتعريف نه ، لاتعبدي ، د ځانه جوړو شويو احاديثو ، او روابتو په بنياد د قران د ارشاداتو خلاف يي عمل کړي همدغه کسان او دلي وي او دي چي دغه۴۵  کاله يي د (( امپرياليزم ، استعمارګرو ، نيکلونيالستانو ، اشغالګرو ، غلط ، منحط ، تحميلي ، افراطي ، اجباري ، استبدادي احکام ، روايتونه ، فرامين ،اوامر په عامو افغانانو غير علمي ، وچ ، بيګانه ، کاپي شوي ، د ډالرو او مقام ، چوکي په بدل کي تبليغ کړي او په  خلکو منلي دي ))؟؟؟؟
.
داود خان يي د ظاهر شاه په مقابل کي حمايت  او تاييد کړو ؟؟
نورمحمد ترکي يي د داود خان په مقابل کي تاييد او قبول کړو ؟؟
حفيظ الله امين يي د نورمحمد ترکي په مقابل کي تاييد او قبول کړو ؟؟
ببرک کارمل او روسان يي د حفيظ الله امين په مقابل کي تاييد او قبول کړل ؟؟؟
دکتور نجيب الله يي د ببرک کارمل په مقابل کي تاييد او قبول کړو ؟؟
حضرت مجددي – برهان الدين رباني – احمدشاه مسعود – ډبل عبدالله – حامد کرزي او امريکايان يي د رباني به مقابل کي تاييد  کړل ؟؟
اشرف غني او ډبل عبدالله او ناتو ته يي د افغانستان صلاحيت تاييد او قبولي منظوري ور کړل ؟؟
امريکا ته يي نظامي اډي ورکړي او نن ټول زموږ “” يورانيم – ليتيم – کرومايت ، زمرود – بيروج – لاجورد – ياقوت – رخام او مرمر – هيرويين او ترياک ،چرس چي هر کاله جمعا ((۷۰)) مليارده دالره کيژي زموږ له وطنه په زور او مفت وړي ، دوي ديوه سره (( مقصد مي د قوس دننه کسان دي  ))، خاموش دي او يو نر په جومات کي ، په تکيه خانه کي ، به کور کي پيدا نه شو چي پوشتنه ورنه وکړي چي جنابينو دا څه حال دي او تاسي ولي يوه مذهبي فتوي نه صادروي ؟؟؟؟؟؟
۴۵ کاله ويني توييژي ، خلک د پسو په شان وژل کيژي ، کورونه يي بمبارديژي ، مخور ، عزتمند او لوړ رتبه جنرالان وژني ، جنرال دوستم ته د ايشچي توطيه دستوري جوړوي او هغه تبعيدوي ، خو زموږ ګيرور ، خاين ، مزدور ، ډ ډالرو او ډالري معاشو غواړه شوي لنگوټه داره او پکول داره ملان ، روحانيون ، پيران او خليفه ګان او دهزاره ګانو سيدان پټه خوله ناست دي ((( دافغانستان د ۴۵ کالو اصلي مجرمين ، خاينين ، توطيه ګران ، دانتحاريونو او انفجار ورکونکو شريکان ، محرکين او فرمايش ورکونکي هماغه پورته په قوس کي نومول شوي کتګوري وطن  فروشان ګيرور غټ خيتي  د امريکا ، پاکستان – ايران – سعدي عربستان – چين او روسيي مزدور کسان  دي ))). ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟