هوس دیدار

نوشته نذیرظفر

کاش یکروزی بنوشته نذیرجــــــایی بیخبر میدیدمت

غافل از چــــــشم رقیبان خوبتر میدیدمت

دیر شد اما نشد وصــــــلت میسر بهر من

آرزویــــــــم بود تا بار دگــــــر میدیدمت

میشدم چون غنــــچه خندان ازنسیم دیدنت

چون هلال عید گر من یک نظر میدیدمت

روز من میبود عید و شام من مثـــل برات

بخت اگر میداشتم شام و ســــحر میدیدمت

وقت بیداری نگشـــــــــتم مستفید از دیدنت

کاش در خوابم شــبی ای مهرور میدیدمت

2019 ورجینیا –امریکا