هموطنان بي تلخه – بي مفکوره – پول پرست چي بايد کرد ؟؟؟

در ۱۸ سال حکومت داري مجاهدين و طالب ها به من يک دست آورد مهم زير بنايي حامد کرزي و اشرف غني را به من نشان بدهيد ، همو طنان خوب به ياد بياوريد شياطين اين اخوانالمسلمين کشور تان ((  حامد کرزي – اشرف غني – حنيف اتمر – اسدالله خالد – معصوم ستانکزي – برمک – داکتر عبدالله – قانوني – محقق – سياف – بسم الله محمدي – محسني – خليلي – عطامحمد نور – دوستم – صلاح الدين رباني – ضيا مسعود- ولي مسعود- الماس – ګلبدين – ))، وبسيار ديګران را شما به آن علاوه نماييد درين ۱۸ سال کدام کار خير و کار زير بنايي را به کشور ومردم ما اعمار نموده که سبب رفع بيکاري شده باشد ، (( تمام شهر کابل را تخريب نمودند – تمام فابريکات را تخريب وچپاول نمود – قريب بود که ذخاير طلا هاي باختري را نيز چپاول نمايند ، در جنګ سه روزه بين ( احمدشاه مسعود و ګلبدين )، تمام شهر کابل به ويرانه و شهر وحشت ناک تبديل شد بالاي سر هاي مردم ميخ کوبيده شد ، سينه زن ها بريده شد ، رقص مرده به نمايش ګذاشته شد ، حمام خون جاري شد – افشار به کربلاي دوم تبديل شد – و عمال تمام بد بختي ها حالا باز به بازو وان تخريب ګر و توطيه ګر اشغالګران خودرا به پارلمان و رياست جمهوري کانديد مي نمايند و همان مجاهدين و چپاولګران است که امروز باز بالاي شانه هاي تان بار شده مي روند ، بازي اشرار ومجاهد يعني (( اشرف غني – داکتر عبدالله – حنيف اتمر – قانوني ومحقق و فرهمند و غيره ))، را نه خوريد اين ها خط ديورند را بالاي پاکستان فروخت ، کسي که خاک خودرا بفروشند انها مادر وناموس خودرا نيز مي فروشند ، اين ها به شمول کرزي وطن مارا بالاي اشغال ګران فروخت . مرګ به هردوطرف ، زنده باد افغان هاي که مخالف اين اشخاص اند ، اين ها ۶۰۰۰۰ کابلي را در جنګ سه روزه مسعود ګلبدين کشتند و ۲۴۰۰۰۰ را محاجر و آواره ساختند؟؟؟؟
هر افغان که براي اشخاص فوقالذکر راي مي دهند نه وطن دوست و نه افغان دوست و همچنان ناموس فروش محسوب مي شوند ؟؟؟؟؟