هر گاه نام فیدل بشنوی، به پا خیز، کلاه از سر بردار!

fidel-castro

نام فرمانده کاسترو، یک دنیا و یک تاریخ بی‌نیاز از تشریح و توضیح است.

فرمانده فیدل بخودی خود، نماد و سمبل یک دوران بود.

نماد یک دوره کامل تاریخی نبرد و مقاومت، پایداری و صداقت انسان در طریق استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و رهائی میهن و خلق از زیر ستم طبقاتی سرمایه­داران و استعمارگران!

او یکی از الگوها و اسطوره­های متین و منحصر بفرد رزمندگی و انقلاب بود، که خصم طبقاتی کارگران و زحمتکشان کوبا و جهان ۶۳۸ فقره توطئه قتل و طرح ترور برعلیه او ترتیب داد.

او رکورددارشکست طرحهای خبیثانه خصم طبقاتی کارگران و زحمتکشان جهان بر علیه رهبران کشورها بود.

فرمانده کاسترو شب قبل درگذشت. اما نام، کار و مبارزه او در راه رهایی بشر از زیر یوغ ستم و استثمار طبقاتی جاودانه است.

فیدل کاسترو در گذشت، زنده باد انقلاب! زنده باد کوبا!

https://eb1384.wordpress.com/صد-ساعت-با-فیدل/

ا. م. شیری

۶ آذر- قوس ١۳۹۵