نگرانی روسیه از گسترش جنگ در شمال افغانستان

                 نوشته ی : فروغی

    دولت فدراتیف روسیه ، طی بیانیه ی رسمی ای ، از دولت افغانستان و طالبان خواسته است تا دراسرع وقت و بطورجدی مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی کشور را آغاز نمایند .

     آن کشور ، تلاشهای امریکا و جامعه بین المللی را برای با ثبات سازی و تقسیم قدرت در افغانستان ” غیرموثر ” خوانده ، خواهان آغاز یک روند صلح واقعی ، فوری و مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان شده است .

     از جدیت این بیانیه برمیآید که ، ادامه ی بی ثباتی و گسترش جنگ در شمال افغانستان ، به نگرانی های دولت فدراتیف روسیه افزوده و آن کشور را بیشترعلاقمند نموده است تا نقش مستقیم و موثری برای پایان بخشیدن جنگ درافغانستان ایفا نماید .

     تجربه ی سوریه نشان داد که روسیه ی امروز ، برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی – سیاسی اش ، با بدست گرفتن ابتکارعمل ، میخواهد نقش محوری ، موثر تر و هوشیارانه تری در حل بحرانهای بین المللی داشته باشد .

     روسیه ی امروز که برخلاف اتحاد شوروی دیروز،هوای صدورایدیالوژی در سر نداشته و شیفته ی لشکرکشیهای خانمان برانداز نیست ؛ برعکس امریکا و غرب ، نه در بی ثباتی  بلکه در ثبات کشورهای همسایه ، منطقه و جهان  منافع کلان سیاسی – اقتصادی و هژمونی منطقوی – بین المللی شانرا جستجو مینماید .

     متکی به این استراتژی ، برای دولت روسیه که از بی ثباتی در کشورهای آسیای میانه  نگرانی خاص دارد ، ثبات و امنیت و توسعه اقتصادی درآن منطقه ، از اولویتهای مهم به حساب میآید  .

      به باور ناظران ، روسیه ی امروز ، آرزو ندارد رقیب امریکا و غرب در افغانستان باشد . آنان نه تنها خواهان سقوط و یا تضعیف حکومت کابل نیستند ؛ بلکه برعکس از راه تحکیم صلح و ثبات در افغانستان میخواهند از گسترش ناآرامی و بی ثباتی درکشورهای آسیای میانه نیز جلوگیری نمایند .

       به باور آگاهان ، مذاکرات رو در رو و فوری میان دولت افغانستان و طالبان که تقاضای جدی روسهاست ، تنها راه ختم جنگ و تامین امن و ثبات در افغانستان و منطقه است و بس .