نوای آزاده گی!

2019-22-04

امین الله مفکرامینی

نـــوای آزاده گی زغلامــان خـطاســت

این نوا وشور ز آزاده گـان بـجـــاست

آزاده گی بـه گفتار کی شـــود حاصـــل

به چـتر دشمن بودن این ادعاســت باطل

زآزادی گفتــــن کارآزاده گـــان اســــت

که برحفظش سرهابکف بهرقربان است

بنازم به پرچمداران را ه حــــق میهــن

که جانها باختند برحفظ نامـوس وطــــن

کـــــــــــردند مثــالی قایم ز آزاده گــــی

کـه زیبد مردان را همچو مــــردانـه گی

هزاران مثال باشـد زجانباخـــته گــــــان

بتاریخ میهن ثبت انـد ایــن ستاره گــــان

زجمله یکی کارمل بود مرد انقلا بـــــی

که چون فرزند صدیق میهن هرگزنیابی

آنانکه پنهان کـرده خود به چتــراین وآن

چـــو پرده هابراوفتد، نیست ازوی نشان

مفکــر نازد پرچمدار صدیق وطـــــــن

که هویتش معلوم ونیست درآن سوءظـن