” نعل بی مقصد روی حیف است اگر واژون زنید”

محمدولی
درمارش امروز طرفداران دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی منظور ومقصد معلوم نبود کسی میگفت میخواهیم یک پادشاه دیگر بیاید، یکی میگفت میخواهیم تیم انتخاباتی دولت سازرا نابود کنیم ودیگری هم دفاع ازتاریخ وارزشهای تاریخی کشوررا هدف مارش میدانست ویکی دونفر هم مارش را ضد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد، یعنی شرکت کنندگان این احتجاج دقیق نمیدانستند که چرا بروی سرک امده اند ومنظور سازماندهندگان مارش چه بوده است؟
مظاهره ،گردهم ایی ، بلند کردن صدای اعتراض علیه اعمال منفی حکومت ها ودولتها ، طرح خواستهای معقول وقانونی حق هر شهروند کشور است که مطابق به قوانین نافذ راه اندازی شود وهیچ مرجع امنیتی در شرایط عادی حق ممانعت از انرا ندارد.
مارشها وگردهم ایی ها علاوه بر ابراز خواستها بربیداری شعور مردم وتشویق ایشان به ابراز مطالبات وفشار بر حکومت غرض حل وفصل مشکلات مردم نقش موثر دارد به شرط انکه هدفمند باشد ، مناسبت داشته باشد وشرکت کنندگان بدانند که چرا دست به تظاهر وگرد همایی زده اند، دعوت کنندگان دست اول باید درپیشاپیش مارش کنندگان حرکت کرده با ایراد بیانیه ها منظور وهدف شان را برای مردم بگویند وبرای به سر رسیدن مطالبات بر حکومت فشار بیاورند.
استفاده ازین حق مدنی نبایدبصورت غیر معقول صورت گیرد . هوسها وارمانهای شخصی ، اهداف وخواستهای مشخص نا شده نباید زیر نام استفاده از حق مدنی باعث مزاحمت مردم ونظم کاری در شهرها گردد.
از حرکت امروز برمی اید که دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی ضمن اینکه نظم کار کمسیون انتخابات را بصورت مداوم برهم میزند ونماینده ان از جانب یونیما مورد تنقید قرار گرفت ، بدون منتظر بودن اعلان نتایج انتخابات از خود بی صبری نشان میدهد ومانند سال ۲۰۱۴ نه علیه تقلب بلکه زیر نام تقلب مقام میخواهد و اگر به ان دست یافت تکیه کلام تقلب را برای پنج سال دیگر به خاک میسپارد.
از بی صبری ونا قراری این تیم انتخاباتی بر می اید که شاید نتوانسته باشد در پروسه کوچک انتخاباتی یک ونیم ملیونی ارای لازم را غرض بدست اوردن کرسی ریاست جمهوری حاصل کرده باشند ازین جهت میخواهند تظاهر به زور کرده تهدید به اخلال امنیت نمایند که شایسته یک تیم انتخاباتی شریک پنجاه فیصد قدرت دولتی نمی باشد .
افغانستان در عمق بحران قرار دارد ( بحران جنگ، بحران اقتصاد، بحران اعتماد، بحران اشغال ، بحران مداخلات نظامی واستخباراتی بیگانگان وغیره ) حالا تهدید به ایجاد بحران قدرت دولتی زیبنده مردمان نیک اندیش ونیت به خیر ملت نمیباشد ، تکیه بر بحران افرینی وتظاهر به مانور زور وزورمندی دربرابر حاکمیت مشترک خود شان ان هم غرض عطف توجه مقامات امریکایی که شب قبل ازین نمایش رئیس جمهور ترامپ به بگرام امده بود نمیتواند کتاب موفقیت سیاسی شانرا ورق گردانی نماید.
پیروان ومتحدان تیم باید بدانند که چرا بخاطر براوردن ارزوی یک شخص که شاید در انتخابات موفق شود یا نشود دست به اخلال امن ونظم عامه بزنند . صبر کنند حق شان محفوظ است درصورت اثبات تقلب (خود این تیم هم غرق تقلب انتخاباتی است ) از جانب مراجع ذیصلاح انقدر مارش کنند وبه جاده ها بریزند تا به حق قانونی شان نایل ایند وشخص اول تیم شان به مقام ریاست جمهوری برسد . اما با هدف گنگ که معلوم نیست برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری مارش میکنند یا باز برای حکومت دوسره عدم شایستگی ودرک مسئولیت شهروندی شانرا نشان میدهد.
یکبار محاسبه کنند که حاصل عمل شان بهتر وبیشتر از قانونیت است یا کمتر . کردار پنج سال گذشته حکومت دو سره را ارزیابی کنند که چه چیزی دران به نفع کشور بود باز دست به تظاهر ومانور بزنند. اختلاف دو راس حکومت ، رقابتها وخود نمایی های هردو نشان میدهد که برای دور دوم وجود مشترک هردو چهره برای مردم تهوع اور میباشد.
گیریم که تیم ثبات وهمگرایی بازنده انتخابات باشد وپیروانش به ماجراجویی های سال ۲۰۱۴ روی اورند تا چوکی ریاست اجرائیه برای رهبر شان باقی بماند چه اتفاقات مثبت درطول پنج سال اینده برای کشور پیش خواهد امد ؟ ایا حفظ همان کرسی مود وفیشن وسفرهای خارجی ارزش جانفشانی کسانی را دارد که اصلآ درهرم قدرت نزدیک شده نمیتوانند وباز با همان پای برهنه وشکم گرسنه بار جنگ را بدوش میکشند.
ملت تصمیم خودرا درعدم شرکت وسیع در انتخابات اعلان کرد ونشان داد که به هیچکدام تان دل امید نبسته است .پس زیر نام ملت ومنافع مردم درعقب منافع وهوسهای شخصی قرار گرفتن نابخردی وبی سنجشی است نباید به این نابخردی همراهی کرد.