نظر کمونیست‌های دیگر درباره تروتسکی و تروتسکیسم

بلشویک فنلاندی/ آمادور نویدی

تروتسکیست‌ها به هیچ وجه هیچ‌گونه کمکی  به جنبش انقلابی ارائه  نداده اند(چه گوارا)… تروتسکیست‌های چینی (مانند تروتسکیست‌های دیگر کشورها) نماینده یک گروه سیاسی نیستند، خیلی کم‌تر از یک حزب سیاسی هستند. آن‌ها هیچ چیزی نیستند بجز یک باند خراب‌کار، که گرداننده سگ‌های فاشیسم ژاپنی (و فاشیسم بین الملی)» است(هوشی مین)… «عوامل تروتسکیست به مناطق مرزی فرستاده می‌شوند، جایی که بطور سیستماتیک با همه روش ها علیه هم‌کاری کومین تانگ و حزب کمونیست خراب‌کاری می‌کنند.»(مائو)… «این تروتسکی چه خوکی است – شعارهای چپ، اما هم‌کاری با بلوک راست …»(لنین)

نظر کمونیست‌های دیگر درباره تروتسکی و تروتسکیسم

نوشته: بلشویک فنلاندی

برگردان: آمادور نویدی

che-guevara-2.jpg

che-guevara-2.jpg

چه گوارا:

«من فکر می‌کنم آن پایه اساسی که نوشته های تروتسکی بر مبنای آن بود، غلط بود و این‌که رفتار پنهان او اشتباه بود و سال‌های آخرش حتی تیره و تار بودند.  تروتسکیست‌ها به هیچ وجه هیچ‌گونه کمکی  به جنبش انقلابی ارائه  نداده اند.

(«ضمیمه ها»، ص. ۴۰۲)

49c1a5c51f6342d5ce0c5c9ab25eb3a2.jpg

49c1a5c51f6342d5ce0c5c9ab25eb3a2.jpg

هوشی مین:

«در گذشته، به چشم من و شمار خوبی از رفقا، تروتسکیسم موضوع مبارزه بین گرایشات در درون حزب کمونیست چین بود. به همین دلیل است که ما به سختی هیچ توجهی به آن نداشتیم. اما کمی قبل از شروع جنگ، دقیق‌تر از زمان پایان سال ۱۹۳۶ و  بویژه در طول جنگ، تبلیغات جنایت‌کارانه تروتسکیست‌ها چشم‌هایمان را باز کرد.

تروتسکیست‌های چینی (مانند تروتسکیست‌های دیگر کشورها) نماینده یک گروه سیاسی نیستند، خیلی کم‌تر از یک حزب سیاسی هستند. آن‌ها هیچ چیزی نیستند بجز یک باند خراب‌کار، که گرداننده سگ‌های فاشیسم ژاپنی (و فاشیسم بین الملی)» است.

– «سه نامه از هوشی مین»(۱۹۳۹)

mao_longmarch.jpg

mao_longmarch.jpg

مائو تسه دونگ:

« تروتسکیست‌ها در نواحی مرکزی هبی، یک ًدسته پارتیزانیً سازمان‌دهی کرده بودند که زیر دستورات مستقیم دفتر مرکزی ژاپنی ها بود و آ‌نرا  ًبخش دوم ارتش هشتم ً می نامیدند. در ماه مارس دو گروه از این دسته یک شورش را سازمان‌دهی کردند، اما این  راه‌زنان توسط ارتش هشتم احاطه و خلع سلاح شدند. در منطقه مرزی چنین افرادی توسط واحدهای دفاع شخصی دهقانان که مبارزه تلخی را علیه خائنان و جاسوسان انجام می‌دهند، دستگیر می‌شوند.

«عوامل تروتسکیست به مناطق مرزی فرستاده می‌شوند، جایی که بطور سیستماتیک با همه روش ها علیه هم‌کاری کومین تانگ و حزب کمونیست خراب‌کاری می‌کنند.»

– «درباره استفاده از تروتسکیست‌ها به عنوان جاسوسان ژاپنی ها در چین»(۱۹۳۹)

ottokuusinen.jpg

Ottokuusinen.jpg

رهبر حزب کمونیست فنلاند اُ. دبلیو. کوسینین:

«اما محافل حاکم در کشورهای امپریالیستی خودشان را تنها به مبارزه ایدئولویک علیه سوسیالیسم محدود نکردند. در کنارآن، آن‌ها درگیر در حملات تحریک آمیز علیه اتحاد جماهیر شوروی بودند و فعالیت‌های  تخریبی و خراب‌کارانه خیانت آمیز را سازماندهی کرده بودند، که در مؤسسات تولیدی جماهیر شوروی توسط متخصصین بورژوازی، تروتسکیست‌ها، زینوویفیست ها، بوخارینست‌ها و ناسیونالیست‌ها به پیش برده می‌شد.»

– میسا درباره استالین، در مورد صداقت»(۱۹۴۹)

220px-Krupskaja_1890.jpg

220px-krupskaja_1890.jpg

بلشویک قدیمی و همسر لنین، ن. کروپسکایا:

«لنین درباره موضع تروتسکی نوشت، که او درگیر در اشتباهات زیادی است…  تصادفی نیست که، تروتسکی، که هرگز ماهیت دیکتاتوری پرولتاریا، و نقش توده ها را در ساخت سوسیالیسم درک نمی‌کند… تروتسکی اکنون در مسیر سازمان‌دهی اقدامات تروریستی علیه استالین، وروشیلوف و دیگر اعضای پولیت بیورو، کسانی ایستاده است، که  به توده ها جهت ساخت سوسیالیسم کمک می‌کنند. بنابراین، این تصادفی نیست، که بلوک بی مرام کامنف و زینوویف هم‌راه با تروتسکی، آن‌ها را از مرحله ای به مرحله دیگر بسوی پرتگاه عمیقی از خیانت بی سابقه به کار لنین، کار توده ها، و آرمان‌های سوسیالیسم کشانده است. تروتسکی، زینوویف،  کامنف و کل باند قاتل آن‌ها با هم با فاشیست‌های آلمانی هم‌کاری کردند و با گشتاپو پیمان بستند.»

– «چرا بین الملل دوم از تروتسکی دفاع می‌کند؟» (۱۹۳۶)

vladimir-lenin-crowd-communism-1718182.jpg

vladimir-lenin-crowd-communism-1718182.jpg

لنین:

«این تروتسکی چه خوکی است – شعارهای چپ، اما هم‌کاری با بلوک راست …»

– «نامه به الکساندرا کولونتای»(۱۹۱۷)

«این تروتسکی است که در آشفته فکری ایدئولوژیک است»…  این‌هم نمونه ای است از رویکرد بوروکراتیک واقعی: تروتسکی … «تزهای» تروتسکی از نظر سیاسی مضر هستند …»

– «اتحادیه های کارگری،  وضعیت کنونی و اشتباهات تروتسکی»(۱۹۲۰)

برگردانده شده از:

سایت مارکسیست لنینیست تئوری

Other Communists on Trotsky & Trotskyism

28 APR 2017 / THEFINNISHBOLSHEVIK

https://mltheory.wordpress.com/2017/04/28/other-communists-on-trotsky-trotskyism/