نظرمختصر براحیای حزب دیموکراتیک خلق افغانستان!

امین الله مفکرامینی 2017-81-10

این نظر گـذراو مختصر مبتنـی بر طرز تفکر ایــن قلــــم بدست بوده وهیچ جهت ودیــکتی ای از هیــچ مرجعی بـه آن ذیدخل نبوده است . احیای نام پرافتخارحزب دیموکراتیک خلق افغانستان یک عملــی خواهد بود خیلی بسنده وانسانی که خاطره های فراموش ناشــدنی آن فرزندان شهید حزب ما را توام با فرزندان صــــدیق ووفــادار

دیگرش یعنی همسنگران متحدش را که غایه واهـداف شان تـحقق آرمانهای شریفانه و انسانی مردم ومیهن عزیز ما افغانستان بـوده است، دوباره زنده خواهد کرد و روح خواهد بخشید .

این فرزندان صدیق آنهایی بوده اند که درشرایط سـخت و دشوار محیط جغرافیایی واوضاع دشوارسیاسی کشوربـخاطررفاه مـردم وآبادانی میهن وحفظ نوامیس ملی رزمیدند که متاسفانه به اثـــــر دسایس دشمنان داخلی و خارجی و با تـبانی با دستـــــگاه های آی اس آی پاکستان، سیا، ایران وکشورهای عــربی درراس عربسـتان سعودی حاکمیت قانونی آن ، عمدتا توسط ایجنت خا ئن ومـــعلوم الحال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی سابق یعــــــــنی میخائیل گرباچوف به شکست مواجه گردید. آنانیکه هنوزهم پرچم سرخ مبارزه را با صـداقت وراستکاری در راه احیای حزب محبوب ما که بنـیان گذاران آن فرزندان صـد یق حزب ما درراس زنده یادرفیق گرامی وصدیق میهن رفیـق ببرک کارمل قرارداشتند، نویدی برای ایجاد یک حکومت واقعا مـلی و دیموکراتیک که اساس آن برمبنای حق وعدالت،برادری وبرابری استواربوده باشد با نظرداشت شرایط مکانی وزمانـــــی یــک امر ضروری پنداشته میشود .

لذاازآنجاییکه آشتی پذیری با دشمنان داخلی وخارجی میهن، وتـایید مشی غیرانسانی آنان تحت نام حکومت غیرقانونی وحدت ملی هیچ

دردی ازدردهای مردم و میهن مرا را مداوا نکرد ونـــخواهد کــرد پس یگانه الترنتیف، همانا تجدد حزب دیموکراتیک خــلق افغانستان با برنامه های دورانساز مطابق نیاز عصرو زمان و خواست مردم امر ضروری پنداشته خواهد شد.

چه طوریکه ماشاهد فعالیتهای غیرانسانی،دینی وفرهنگی دسـتهای جهادی که تحت نام وپوشش دین و مذهب اسلام وتاپه کــردن مهر کفروالحاد به فرزندان مبارزوصدیق حــزب دیموکراتیک خلـــــق افغانستان وهم میهنان شرافتمند ماوبا تبانی بــا قـوت های ارتجاعی ملی وبین المللی چون داعش، طالب و القاعده ودیـگرافراطیــــو ن که دامان مردم شرافتمند ومیهن عزیز ما را بخون غرقه نـموده اند بوده ایم که اینها چطور در طی بیشترازدودهه حاکمیت قلابی شان اعمالی را تحت پوشش دین مذهب وسنن نا پسند انحام داده اند که بدور از جوهر انسانی ، شرف وشـان آدمیت بوده است که شواهد غیرقابل انکار،اسـناد مثبته، سخن رانی های بعضی ازرهبران خود این دارودستهای جهادی بخصوص حضرت صبغت الله مجددی در ایـــن راستا ها ازآنها وجود دارد .

قتل وقتال های بیگناهان تحت عناوین مختلف مذهبی، قومی، لسانی وسمتی، سنگسار نمودن زنان و دختران بیگناه و زنده بگورنمود ن آنها، در عقد نکاح درآوردن دختران معصوم و نابالغ، بــچه باریـها قطاع الطریقها، حیف ومیل دارایی های شخصی وعامه، گســـترش فساد اداری، رشوه خوریها در همه بخش های ســـه گانه دولــــــت عدم جذب جوانان تحصیلکرده وآگاه در پست هـای دولتــی، اعتیــاد جوانان بمواد مـخدر، غارت و سو استفاده از بیلیون ها دالرکــــمک های نقدی وغیر نقدی کشور های ذیدخل در قضایای افغانستـــــا ن وغیره و غیره نــمودی مختصری از ایـن دستاور های حاکمــــا ن ودولتمردان این حکومت وحدت ملی تقلبی میباشد . پس یگانه راه حل این بحران های موجود در میهن و تــامین امـنیت در کشورمحبوب ما افغانستان جزتحکیم دوبـاره حاکمیـت ح د خ ا وجزایرجدا شده ازبدنه ای آن به هرعلت و مفهوم که صورت گرفته با اتحاد سایر نیرو های ملی ووطنپرسـت و همسنگران متحــــد ش طوریکه مختصرا درفوق تـذکار دادم جانشین دیگری وجــود ندارد که وطن ومردم را ازوضع نا هنجارکه درتمام عرصه هــا دامنگیر

ما گردیده است ، نجات دهد . پس یگانه راه حل وحدت ایدیالوژیکــی وسازمانی و تشکیلاتی امر ضرورت میباشد . به پیش به سوی وحدت همگانی .