نجات مردم ووطن به همبستگی نیازدارد

نصیراحمد مهمند
وضع موجود درافغانستان نه تنها مایۀ امیدواری و خوش بینی مردم ما نیست ، بلکه بخاطر جابجا شدن عوامل منفی در درون جامعه و مشی خرابکارانۀ واستخباراتی ،فعالیت های تبلیغاتی وتودیعی ضدآیین اسلامی وفساداخلاقی کشور های ذیدخل خارجی بادست آ زادوعلنی ومخصوصا ت تعرض

ارضی وتهاجم فرهنګی دوهمسایۀ ذی نفوذ وایجاد موانع وسددر برابر برقراری صلح و تأمین امنیت درافغانستان ، مردم را نسبت به آیندۀ شان جدانگران ساخته است .تداوم وافزایش نا امنی ها ، فساد اداری ، فرار سرمایه ، تجاوزات بیرونی ها بر تمامیت ارضی و بالاخره سیاست بازی های مفتضح حلقاتی دردرون دولت، همه و همه دست به دست هم داده و مردم رنج کشیدۀمارا دچار تشویش مینماید. به همین جهت از هر گوشه و کنار کشور، این شک و تردید شنیده می میشود که مبادا پس از بیرون رفت قوت های خارجی، باردیگر سرنوشت ،حالت و حوادث دلخراش گذشته به وسیلۀعمال داخلی آنکشورهاتکرار خواهد شد.
آن افرادی که بخاطر برآورده شدن این مأمول ، هنوز هم از گرایش های سمتی ، قومی ، مذهبی و یا سایر تعلقات گذشتۀ خود فاصله نمیگیرند ، باید فورا” از پروسۀ وفاق ملی منفک شوند . طبعا” با چنین تصفیه کاری ، توانایی و کارآیی اجماع ملی افزایش خواهد یافت .
برای بنیانګذاری یک نظام و سیستم کارا ومفید برای کشور شرط اولی واساسی اینها محسوب میشوند:
درخواست برګشت وتطبیق توافقات ژینو به حکم یک ضرورت تاریخی ازجانب لویه جرګه عنعنوی آزاد ازجامعه  ملل ومواظبت وحراست آن ازسبوتاژ وتخریب زورمندان داخلی وخارجی وتصویب موارد اتی از جانب همین لویه جرګه:
انحلال وتعلیق تمام نهاد های غیرضروری احزاب وتنظیم های مصیبت زای  دولتی وغیردولتی ومسوولین آن ۰
ایجاد یک سیستم ونظام سیاسی و سیستم کادری برمبنی شایسته سالاری۰
تامین صلح وثبات پایدار ، نه متارکه جنګ سالاران ؛ صلحی که کانت آنرا محو خشونت ، دست یازیدن به فعالیت های صلح آمیزغیرمسلحانه۰وایجاد زمینه های موثر برای دوران نقاهت از جنګ تباهی بیشتر ازچهل سال۰( زیرا درصورت انحلال نهاد هاوعوامل جنګ افروزی اصلااین کلمه نامیمون «جنګ» دیګرجایی نداشته درصورت تداوم به عاملین به عنوان باغی وبغاوت کننده شرعا و اصولابادست باز برخوردوعمل کرد مجاز دانسته میشود۰۰
طرح وتصویب مشی وستراتیژی جامع ملی برمبنای منافع ومصالح ملی وحفظ تمامیت ارضی  کشور  ۰
بلند بردن سطح دانش ، فرهنګ و آګاهی سیاسی و شعور اجتماعی مردم کشور۰
بهبود وضع اقتصادی و رفاه اجتماعی ۰ازطریق استخراج منابع طبعی وایجا دواحداث فابریکات وسکتورزراعت ومالداری۰
برای تامین حقوق اتباع باید هویت فردی(خصوصیات فردی ) جانشین هویت های قومی ، نژادی ، زبانی ، قبیلوی وعشیره وی ګردد۰ تلاشی که موسسان قانون اساسی هند درکشور خود به آن دست یافتند