نا اهله

 صاحب چې د مقام شي بیا خپل ځان ورځینې هیرشي
د کور او کلی دود او تیر  دوران  ورځینې هیرشي
هرڅه ورځینې هیر شي د دولت دونیا په حرث کې
حرام ،حلال ته نه ګوري ایمان ورځینې هیرشي
پرونی  که یې د پلار کورکې هوسا اوارام ژوند وه
بیا ورسته د نیکه ها دسترخوان ورځینې هیرشي
دوکه کوي هرچا سره د خپل مطلب اشنا دی
معیار د انسانیت عهد او پیمان ورځینې هیرشي
صادق او پاک انسان ته د چوکۍ موخه خدمت دی
  نا اهله پرې مغرورشي  خپل خپلوان ورځینې هیرشي
وختونه تیرینه تیر شي  ټول عبث فریب، دوکه کې
د پلار، نیکه عزت او خپل وجدان ورځینې هیرشي
——————————————
سمیع الدین افغاني
۳-۶-۲۰۱۵