نابغه اشرف اى تو رهبر ما

نابغه اشرف اى تو رهبر ما
يكدمى باش يار و ياور ما
باش صادق به ميهن و مردم
رحم بنما به ديده ى تر ما
باش با ما تو يكدل و يكرنگ
تا به كى پر مى زنى سر ما
دلخراش است ساز و آوازت
مو دماغ كرده و بسى كر ما
دور كن مكر و حيله و تزوير
شو پرستار ملكى ابتر ما
خدمتى كن به ميهن خود كه
به فغان گشته  ماده و نر ما
گشته ديوانه مردم از دست ات
تا كى اين بار را كشد خر ما ؟
زبير واعظى