مولود دوگانگی استعمار انگلیس

محمدولی

اسرائیل در شرق میانه وپاکستان
در جنوب اسیا

پلان دور نمائی انگلیس برای متصرفاتش ادامه تفرقه وحکومت کردن بود .
درهمان سال که شاه شجاع برتخت کابل اورده شدومعاهده ۱۸۳۹ غرض تائید معاهده ۱۸۳۸ برای جدائی قسمتهای از اراضی افغانستان وسپردن انها به هند برتانوی بالای وی امضا شد پالمرستون وزیر خارجه انگلیس در شهر اورشیلم قونسلگری انگلیس را به منظور حمایت یهودی های فلسطین باز کرده ازهمین سال بر اسکان یهودی ها در فلسطین شدت داده شده بعدا در اعلامیه بالفور وزیر خارجه دیگر انگلیس از وطن یهودی ها وفلسطینی ها نام برده شد.
بعد از تجزیه امپراطوری ترکیه عثمانی اداره سرزمین فلسطین بدولت انگلستان سپرده شد. انگلیس در سال ۱۹۴۷ همان سالیکه نیم قاره هند را ترک میگفت ودولت پاکستان را بر سرزمینهای جدا شده از افغانستان وهندوستان به میان اورد اعلان کرد که از سرزمین فلسطین خارج میشود، دران تاریخ طرح تقسیم فلسطین بدولت یهود نشین وفلسطین نشین را ریخته از ملل متحد تقاضا کرد تا به مشکل رسیدگی کند . مجمع عمومی ملل متحد که دران امریکا وانگلستان نقش بلند داشتند طرح فلسطین بدو بخش را طی قطعنامه (۱۸۱) ان مجمع به تصویب رسانیده تقسیم را به شکل ظالمانه اینطور عملی ساخت:
ه۶ فیصد اراضی فلسطین به یهود داده شد درحالیکه یهودی ها ۶فیصد ازان سرزمینها را دراختیار داشته و۳۰ فیصد نفوس انرا تسکیل میدادند” درکشور یهودی پیشنهاد شده، یهوددیان در اقلیت بودند ۴۹۹،۰۲۰ نفر یهودی درمقابل ۵۰۹،۷۸۰ نفر عرب ودر کشور عرب پیشنهاد شده تنها نه هزار یهودی درمقابل ۷۵۰ هزار عرب وجودداست”
به تاریخ ۴ می سال ۱۹۴۸ انگلیس سرزمین فلسطین را ترک گرده آژانس یهود برحق تاریخی یهود وقطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی ملل متحد اتکا کرده دولت یهودان را بنام اسرائیل درین منطقه اعلان داشت.
یکسال قبل از تشکیل دولت اسرائیل در ۱۴ اگست ۱۹۴۷ انگلیس دولت پاکستان را بر خاکهای جدا شده از هند وافغانستان اعلان وهند را ترک کرده بود.
هردو دولت اسرائیل وپاکستان از حمایت بیدریغ انگلیس وبعدها امریکا بهره میبرند ،هردو دولت بر بنیاد مذهب به میان امدند یکی بر بنیادگرایی یهود ودیگری بر بنیاد گرائی اسلامی جنرال ضیاالحق پاکستان را با اسرائیل مقایسه میکرد “که چگونه دین وایدیولوژی باعًث نیرومندی ان شده است او میگفت پاکستان بدون اسلام نابود خواهد شد.”
،هردو دولت بحیث سازندگان وصادر کنندگان تروریسم با ایجاد استخبارات نیرومند متکی برترور وجنگ یکی (موساد) ودیگری (ای.اس.ای.) درمنطقه اشوب برپا میکنند،هردودولت ازروز تشکیل برعلیه دول اصلی که از ان جداشده اند راه جنگ را در پبش گرفته اسرائیل سه بار علیه اعراب به جنگ دست زده سرزمین های جدیدی را بخود ملحق ساخت وپاکستان نیز از سال تشکیل تا کنون سه بار با هند داخل جنگ شده اما سرزمین های را از دست داده است .
پیشبر دجنگهای نیابتی از کار کرد های هردو دولت است. داعش به نیابت از اسرائیل در شرق میانه وافغانستان،برخی احزاب جهادی ،القاعده ،طالب وبیش از سی گروه تروریستی به نیابت از پاکستان در افغانستان وکشمیر هند مصروف دههشتگردی وترور هستند.
تروریستان ازپاکستان درهند افغانستان وایران وحشت برپا میکنند وعساکر اسرائیل در هلمند جزء قوای ائتلاف است ،ایران را تهدید میکند وبا فلسطینی ها پیوسته در جنگ است.
مبانی حقوقی درتشکیل هردو دولت وجود نداشته اغراض سیاسی استعمار زیر پوشش مذهب موجد انها بوده است.