موسسه امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان

موسسه امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان(حاکا) در سال 2018 پروژه تحقیقی را روی دست گرفت و با پژوهش عینی روی چهار قضیه خشونت علیه زنان افغان( فرخنده از کابل، مریم ازمزار،شکیلا از بامیان و سحر گل از بغلان) عمدتا به شناسایی خلا موجود در قوانین  ومراحل اجرات عدلی و قضایی  تمرکز داد که مانع دسترسی زنان افغان به عدالت میباشد. نتیجه ی که از این تحقیق بدست امده  این است که قوانین موجودی که برای دستیابی زنان به عدالت ممد اند، با اشاره به کمبودها و ارایه رهنمودهای کافی جهت اصلاح آنها ، تقویت گردند.

از همکاران مطبوعات خواهشمندیم تا در برنامه پرس کنفرانس ما شرکت نموده ممنون سازند.

تاریخ برگزاری کنفرانس: 24 /4/2019

تایم: 13:00 – 14:00

موقعیت : پارک ستار، یفتلی لین، چارراهی انصاری، شهرنو