منحرفین دیروز صدر نشینان امروز!

(دردمند)

گور خونین شهدا به تو آواز دهد

آتشی را که فروزان شده خاموش مکن

ما به امید وفای تو سپردیم دل و جان 

دوستان را مبر از یاد فراموش مکن

نظر به شهادت تاریخ منحرفین راست و چپ در هر زمان توانسته با استفاده از فقر تیوریک و داشتن احساسات پاک وطن دوستانه، ضفوف احزاب ، سازمانهای سیاسی و گروه های آزادی خواهی در نقاط کلیدی اعمال نفوذ نمایند و در مواقع حساس و سرنوشت ساز با انجام بازیهای ریاکارانه، خصمانه ضربات مهلک را بر پیکر سازمانها و احزاب وارد نموده اند.

در این رابطه مثالهای زیاد در جهان وجود دارد با تاسف بعد از ایجاد حزب دیموکراتیک خلق افغانستان در سال 1343 قریب 55 سال از تاسیس آن سپری میشود به نسبت راه یافتن منحرفین و دشمنان نهضت ترقی چندیدن بار این عمل تکرار شده پارچه پارچه شدن حزب دیموکراتیک خلق اثبات ادعای ماست که منحرفین از آغاز تا الحال در آن راه پیدا کرده بودند و رنج آنرا مردم بیگناه و صد ها هزار تن از خانواده های مبارزین راه راستین و صادق به مردم و وطن امروز میکشند. بعد از حادثه یازده سپتمبر 2001 و هجوم قوت های نظامی کشور های خارجی عده از غرب ستیزان دیروز تغیر چهره داده به غرب دوستان مبدل شده خواستن با ایجاد احزاب و سازمانهای نمایشی و فرمایشی زیر شعار های دفاع از حقوق بشر، دموکراسی، مبارزه با هراس افگنی و عقب گرایی نسل جوان امروز را از مسیر اصلی مبارزه منحرف سازند و بطرف سراب سوق نمایند و آنهاییکه درین رابطه با ارائه انتقادات سالم میخواهند از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری نمایند با هزار حیله و نیرنگ افراد سالم را متهم به آرمانگرایی و تکرار کارهای گذشته نموده از مقام های تصمیم گیری حزب اخراج نموده و مینماید تا به یک نیروی غیر فعال مبدل سازند.

این شیفته گان قدرت و شهرت هنوز هم نمیدانند که مبارزین واقعی را که درس های وطن پرستی( دفاع از وطن، مردم، شرافت، آزادی، ترقی و تعالی) بحیث نیروی مادی و معنوی شان مبدل گردیده نمیتوان از قلب های میلیون ها تن مردم با سپاس و حق شناس ما بیرون ساخت زیرا که این اعتماد و صفت عالی یعنی وطن پرستی و آزادی خواهی را با قربانی های فراوان بدست آورده اند و این قطره ها را هیچ قدرتی در جهان نیست مهار نماید، و آنروز دور نیست که به یک نیروی سرنوشت ساز مبدل شوند و با انجام مبارزات مسالمت آمیز و ضد هر نوع خشونت، دهشت، وحشت و انحرافات راست و چپ برای رسیدن به اهداف انسانی مبارزه نموده و خواهند نمود زیرا که پیروزی بدون آگاهی لازم و حمایت از توده های میلیونی و جلوگیری از انحرافات راست و چپ ممکن نیست.