مردم خواهان برخورد قاطع با نظامیان پاکستانی میباشند

فرهاد

چیست آتش عشق مردم داشتن

دل بزیرنیش گژدم داشتن

مشت ها بر قهر طوفان خوردن است                 

دست بر کام پلنگان بردن است

به نسبت حمله انتحاری به تاریخ 31/5/1394 در مقابل کلینیک صحی شینو زاده، بین چهارراهی مکروریان سوم و چهارم شهر کابل، دوازده تن شهید بیشتر از یک صد تن زخمی و خسارات بزرگ برای فروشندگان، منازل مسکونی منطقه متذکره وارد گردید. در حالیکه سه تن از کشته شده گان خارجی ها بوده متباقی آنها کودکان، زنان و مردان غیر نظامی از جمله فروشندگان کارت موبایل و ترکاری و باشندگان  مکرورینهای سوم و چهارم و سایر نقاط شهر کابل میباشند.

طالبان مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) این حمله را به شدت محکوم کرده از جانب دیگر حبیب الله ستانکزی رئیس شورای ولایتی ولایت لوگر گفته است که طالبان در مناطق تحت کنترل شان حاضری آموزگاران بررسی نموده خواستهای خودشانرا شامل نظام درسی مینمایند!

نیروهای امنیتی چند روز قبل شش تن مدیران مکتب های متذکره به نسبت نشست با طالبان داشتند بازداشت نموده اند. قابل تذکر میدانیم که طالب ها در اکثریت نقاط تسلط خویش میلیون ها دختر را از مزایای تعلیم و تربیه محروم، خواستهای خویش را بالا ادارات مکاتب تحمیل و عده از مکاتب و مدارس را آتش زده، آموزگاران آنها را سر زده اند! طالبان راه های سه ولسوالی ولایت دایکندی راه سرک به طرف کندهار برای باشندگان آن بسته اند. دو کودک پسر و دختر که در یک ولسوالی ولایت بلخ توسط ربایندگان ربوده شده بودند، به نسبت پدرشان دریور تکسی بود توان پرداخت سه میلیون افغانی را برای ربایندگان نداشت. ربایندگان دست های دو کودک هفت ساله و پانزده ساله را اول بواسطه چاقو قطع و شکم شان را نیز پاره کرده اند. مدیر مکتب ولسوالی بگرام مربوط ولایت پروان به تاریخ 1/6/1394 توسط افراد ناشناس به قتل رسید! جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در این روزها عملیات های موفقانه را بر ضد هراس افگنان در ولایت فاریاب انجام داده، وی به باشندگان ولسوالی های ولایت متذکره گفت ما که سر خود را به کف گرفته ایم در این جا امدیم غرض امنیت شما عملیات های موفقانه را انجام دادیم شما نیز اولاد های خویش را به مکاتب روان کنید که از مزایای تعلیم و تربیه بهره مند شوند. وی یکبار دیگر جنگ شمال را به نظامیان پاکستانی از جمله به آی.اس.آی وابسته دانسته افزود که صورت جنرالان پاکستانی از جمله آی.اس.آی را به خاک مالیدیم. وی از انجام وظایف موفقانه و قهرمانانه قوای مسلح از جمله اردوی ملی پولیس و امنیت ملی به قدردانی یادآوری نموده و این موفقیت ها را برایشان تبریک گفته یکبار دیگر یادآور شد که پوز جنرالان آی.اس.آی را به خاک مالیدیم.

در حالیکه ولسوالی غورماچ و عده دیگر از ولسوالی ولایت فاریاب از شش ماه به این سو در محاصره هراس افگنان زیر نام طالب، القاعده و غیره قرار داشت، بشیر احمد منشی مجلس نمایندگان میگوید به یقین که آی.اس.آی پاکستان در عقب جنگ های شمال کشور قرار داشته و دارد، میافزاید زمانی یک قریه از لوث هراس افگنان پاک سازی میشود تا رسیدن نیروها به قریه همجوار هراس افگنان آنجا را ماین گذاری مینمایند.

جنرال دوستم میگوید وی حاضر است که با فیصله شورای امنیت و صدور فرمان رئیس جمهور کشور به دیگر بخش های کشور نیز سفر نماید و فرماندهی جنگ را در برابر هراس افگنان در آن ولایت ها به دست خواهد گرفت. مردم میگویند در شرایط که نظامیان پاکستانی از جمله اداره آی.اس.آی بیشتر از چهارده میشود که جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج را طبق سناریو ادارات استخباراتی آی.اس.آی، سعودی، قطر، ایران، متحدین منطقه ئی و جهانی شان راه اندازی به ارزش هزاران میلیارد دالر خسارات مادی و معنوی کشور و مردم ما را به واسطه گماشته گان فاسد خویش به وجود آورده، میلیونها تن مردم ما را قربانی اهداف شوم خویش گردانیده چرا سران حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابل آنها سکوت اختیار کرده، با اظهارات نمایشی و فرمایشی اعمال جنایت بار آنها را نکوهش و محکوم رفع مسئولیت نموده اند!

از جانب دیگر انجام عملیات های موفقانه و قهرمانانه قوای مسلح نوکران و چاکران ادارات آی.اس.آی و غیره را خشمگین ساخته با بلند کردن سروصداها میخواهند برای چند روز دیگر به زندگی ننگین باداران خویش ادامه دهند زیرا که تامین صلح پایدار زمینه را برای تمام جنایت کاران معلوم الحال تنگ تر خواهد ساخت. خلاصه اینکه به باور آگاهان امور و ده ها میلیون مردم افغانستان عامل جنایات خونین چهار دهه تا الحال سران نظامی پاکستان از جمله اداره آی.اس.آی متحدین جهانی و منطقه آن بوده و میباشند. حالا وقت آن رسیده تمام نیروها، شخصیت ها، که خواهان مرحم گذاری بر زخم های دیرینه مردم افغانستان یعنی یک صلح پایدار میباشند، منحیث یک افغان با وجدان و مسلمان صادق و با عزت وظایف ایمانی و وجدانی خویش را در حمایت از قوای مسلح قهرمان و با افتخار کشور و شخصیت های که خواهان برخورد قاطع با نظامیان پاکستان از جمله اداره آی.اس.آی میباشند در داخل و خارج کشور انجام دهند.

با بلند کردن صداهای اعتراض آمیز حرکات مدنی، نوشتن مقالات، مضامین و کتاب ها و سایر کمک های مادی و معنوی به خصوص به خانواده های شهدا، معیوبین که در سنگرهای داغ قربانی های فراوان متقبل شده اند انزجار خویش را بر ضد عاملین جنگ های خونین اظهار نمایند در غیر از آن هر لحظه غفلت آتش سوزی، خونریزی، نابودی، غرق شدن در گودالهای رنج و عذاب مردم افغانستان را از این بیشتر خواهد ساخت.