ما به چکرمیرویم

سوی   قطر   میرویم  ، دیدن  شر  میرویم
آنانی  که  کشته  پدر   پیش   پسر ،  میرویم
ما   دو   صد   شصت  نفریم ، آری   بلی   کم   نفریم؛؟
پیش   بسی   بی   نصب   و عاق   پدر ،  میرویم
ما   انتخاب   دولتیم ،  دور  بسی   ز ملتیم
خلق   فریب   داده   با   کان   خبر ، میرویم
آنانی   که   ریخته   اند  زهر  به   کام   ما  همی
وا عجبا ؛  که  ما  با ، قند  و  شکر میرویم
آنانی   که    زبانِ    گویای    مردم    خود  اند
حذف   شده   ز  این   گروه ،  ما   بی   خطر  میرویم
حرفی  ز   رنج   ملت ، نیست  چو  در   صدای ما
ما    به   خیال   قدرت   و   فکر دگر ، میرویم
کوشش  ما   و دولت است ، یکی  شدن   با   طالبان
با   این   پیام   شاه   خود ، ما   به  چکر  میرویم
ما را   نه چشم  آنکه ، اشک   و  تباهی   بینیم
زین   همه   رنج   کرده   ما  صرف   نظر، میرویم
مهرو هفدهم اپریل ۲۰۱۹