ماجرا

بی که در زندگی ریا نکنیم

بهر همنوع خود جفا نکنیم
تا شود صلح‌ در وطن دایم‌
دست بالا چرا دعا نکنیم
همه گی با همیم و یک ملت
اجنبی گفته کس صدا نکنیم
به همه کار ما خدا داناست
رو چرا سوی کبریا نکینم‌
از ره ی دشمنی و جنگ‌ و ستیز
مردمی بی دفاع تباه نکنیم
نکشد کار ما به رسوایی
چون (غنی) خلق ماجرا نکنیم
هر کی خاین بود ثنا ز چه رو
خاینین از چی‌ بر ملا‌ نکند
محمد اسحاق‌ ثنا 
ونکوور کانادا
                                                            8/8/2018