ما،نئو نازی هستیم ؛؛

نویسنده:Peter white
نویسنده وپرودیوسرمعروف آمریکا
برگردان :عارف عرفان،لندن
منبع: پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ
مورخ سپتامبر ۲۰۱۶
به دنبال بیش از دو دهه جنگ متداوم برضد کشور ها،ما،
 کشور ها را درحالی بمباران نمودیم که رسمأ
 در حالت صلح قرار داشتیم،سپس تجاوز نمودیم ،متعاقبآ ملیونها انسان به قتل رسیدند،بلیونها دالر به مصرف رسید تاجنگ های غیر قانونی ایالات متحده آمریکا را از لحاظ مالی هزینه نماییم.
از لحاظ امنیتی با تناسب قبل از حادثهٔ یازدهم سپتامبر احساس مصئونیت ننموده ولاجرم جهان در شرایطی قرار گرفته است تاباچالشهای بحران مهاجرت ومعضلات بحران های انسانی بصورت مستدام دست و پنجه نرم نماید .
ایالات متحده آمریکا باید برای راه اندازی این جنگ های
 مصیبت بار محکوم ساخته شود. آنعده از دولتمردان آمریکا که این جنگها را اعلام داشتند آنها جنایتکاران جنگی اند.
خلاصه ما آمریکایی ها ،”نئونازیهای” بینظمیها وناهنجاریهای جهانی هستیم.
گزارشات حاصله که بوسیله سرویس کانگرس تحقیقات(CRS) ,Mother jones وTime put  تدوین گردیده است،رقم مصارفات این ماجراجویی های امریکا را بالغ بر « ۱،۶» تریلیون دالر احتوا میدارد.
گزارشات دیگر میزان مخارج نظامی آمریکا را بعد از یازدهم سپتامبر بسیار بالا وحدود «۷-۴» تریلیون دالر احتوا میدارد.
اما،گزارشات«نیتا کرافورد »استاد علوم سیاسی دانشگاه « بوستون» وبا اقتباس از «
MJ » مجموع هزینه های جنگ امریکا در افغانستان وعراق ومساعدتهای آمریکا به پاکستان را درین خصوص بعد از یازدهم سپتامبر بالغ بر حدود ۴،۴» تریلیون دالر بیان میدارد .
 برآورد موسسه سی آر اس  درین راستابه علت عدم شمولیت مصارفات اضافی چون مراقبت های حیاتی و بهداشتی برای معلولین جنگ و جانبازان و پرداخت مفاد بدهی ها،در سطح بسیار پایین بوده وچندان موجه بنظر نمی رسد .
بنا برآن دردرجه نخست ،ایالات متحده آمریکا بخاطر راه اندازی جنگ در افغانستان ،عراق وسوریه که همه ساله باعث کشتار هزاران شهروند غیر نظامی این کشور ها گردید باید محکوم ساخته شود.
ایالات متحده آمریکا در جنگ های نیابتی، در کشور های یمن ،سودان ،پاکستان،اوکراین ،سومالیا جنوب سودان،،کانگو ولیبی که هزاران انسان را طی سالهای اخیردرکام مرگ فرستاده است، همدست میباشد.
کشور مگزیک که پنجمین وبلندترین درجهٔ خشونت مرگبار را  طی سال پار در جهان تجربه نمود،نا آرامی های ویژهٔ را به علت موجودیت “دولت مخدر” و باند های خشونت زای تریاک در آن کشور از سرگذراند.
افغانستان همچنان دارای “دولت مخدر” میباشد وبوسیله نیروهای آمریکا تحت فساد قرار داده شده وهیچ گونه توقف وکاهشی درفرایند تولید مواد مخدر در آن کشوربنظرنمی رسد.
. اجینسی های ایالات متحدهٔ آمریکا نظیر (DEA) ،(AFT) و(FBI) همه در مگزیک درگیر تجارت مواد مخدر بوده و وظایف و مسئولیت محموله های سلاح و تجارت مواد مخدر را بدوش دارند واین گفته ها حقایق مسلم وغیر قابل تردید اند.
در حالی که صد ها درگیری نظامی در اطراف جهان بوقوع میپوندد اما خونینترین آن درگیری های است که یا بطرز مستقیم ویا به شیوه غیر مستقیم ارتش آمریکا در آن دخیل است.
 جنگهای آمریکایی ها باعث قحطی وبحران مهاجرت شده وهمچنان مسبب انحلال اتحادیهٔ اروپا وایجاد اتحادهای جدید سیاسی ونظامی گردیده که در نتیجه جهان را به مکان پرمخاطره نسبت به آنچه که حالا هست مبدل خواهد کرد.
استثنا گرایی آمریکایی که هدایتگر سه حکومت اخیر درین کشور بود،تصور برده میشدتا صلح ،امنیت ودموکراسی را در جهان چیره سازد،اما نه تنها اینکه یکی ازین مولفه ها تحقق نیافت بل کسی هنوز تصور مینماید که رفتار های نظامی گرانه ما ،خواهد توانست تا درنهایت اهداف هوس انگیز وآلوده راتحقق بخشد.
خلاصهٔ کلام ،ماآمریکایی ها مانند آن جرمن های خوب یی هستیم که پروپاگند هیتلر را خریدندوبرای لحظات محدود از زندگی بهتر،کیف نمودند،البته آن لحظاتی که ارتش جرمنی به کشور های همسایه که رسمآ در صلح بسر می بردند ،تجاوز نمود.
تاریخ پیوسته درسهای معین خود را دارد اما ،مااز آن نیاموخته وپیوسته باتکرار آن خود را محکوم میداریم
نظرگاه این قلم :
اوج تهاجمات وتجاوزات ایالات متحدهٔ آمریکا وتبعات مرگبار آن بستر های جدید اعتراض وگفتمان را در جوامع غربی ودر میان شهروندان این جوامع پدید آورده است.
این صداها صدای وجدان است و ملیونها انسان رسالتمند وعاقبت اندیش این فریاد ها را به سرایش کشیده تا سد یی را برای رفتار های لجام‌گسیخته وباد پیمای ماشین جنگی ایالات متحده آمریکا وشرکای آن پدید آورند.
تاریخ گواه است که افغانستان وملت بیدفاع آن  ،یکی از قربانیان نیمه جان این جنگ های نیابتی است واین سناریوی خونبار که از دهه هشتاد در کشور زخم آلود مان تحت نام جهاد آغاز یافته است سردرازی دارد وبرقول جنرالان ارشد پنتاگون نیم قرن دیگر را احتوا خواهد کرد.افغانستان همین اکنون قایق بی قطبنما وشکسته ایست که در رود خانه خونین سرگردان است وپیوسته آماج طوفانهای بیرون مرزی وبرای تحقق اهداف راهبردی انها قرار داده میشود.جنگ های که در کشور در چرخش است کماکان از مدار “اسلامی ” بیرون بوده ودر چهارچوب “جنگ های نیابتی ” وبرای امحای کامل نسلها وسرزمین افغانستان طراحی شده است .تبدیل ورنگ آمیزی کسوتهای لشکریان پیکارجو ومذدور واحیایی مجدد  فوسیل های کهنه وتاریخ زده رویکردیست برای بخشیدن نفسهای تازه درکالبد گروه های تروریستی در آتشکده های سوزان میهن .
مشخصات زمامداران وامیران پیشین با تناسب زعمای سالهای پسین کاملا متفاوت است.در گذشته های تاریخی معاملات سیاسی بر بنیاد تحویل بخشی ازسرزمین و جغرافیای وطن،احراز سروت وقدرت استوار بود ،اما فرمانروایان جدید چون حامد کرزی واشرف غنی “سر “ملت را درین معامله به بازی گرفته اند.
باید برای نجات وطن چاره اندیشید،بارز ترین ضعف کمر شکن وبازدارنده فقدان وفاق ووحدت ملی برای خاموشی آتشفشان جنگ است .باید به منازعات طراحی شده نبرد های قومی پایان بخشید ،به تشتت وانقطاب نیرو های ترفیخواه جامعه اختتام بخشیده ،راه های اتحاد وهمبستگی ملی را جستجو کرد ،به سراغ نیرو های ملی ،ترقیخواه ووطنپرست شتابان شتافت وبرای نجات وطن رستاخیز ملی برپاکرد؛ این نسخه ایست برای درمان این زخم خونچکان ،در غیر آن سرنشینان قطاری خواهیم بود که در جاده غفلت ودر صحرای مرگ وبه سرعت بسوی آخرین ایستگاه حیات راه می پیماید وهمگان را در کام مرگ فرو میبرد ؛؛؛