لوپزاُبرادوررئیس جمهورمنتخبِ سوسیالیست-دموکراتیک مکسیکو 12 لایحۀ ترجیحی ‎

لوپزاُبرادوررئیس جمهورمنتخبِ سوسیالیست-دموکراتیک برزیل 12 لایحۀ ترجیحی خودرابرای نمایندگان پارلمان وسناتورهای مکزیک که ازحزب وی انتخاب شده اندفرستاده است. این نمایندگان وسناتورها اوّل سپتامبر 2018 بکارمشغول خواهندشد.
AMLO will assume the office of Mexico
12 لایحۀ فوریتی عبارتنداز.
افزایش حداقل دستمزد کارگران وکارکنان ، کاهش حقوق ومشخص نمودن سقف حقوق ودرآمدهای کارکنان ارشددولتی.
تصویب این که تحصیل حق است نه امتیاز. ایجادتسهیلات برای تحصیل همه. پرداخت کمک هزینۀ تحصیلی به دانشجویان نیازمند، به گونه ایکه هیچکس به خاطرفقرازتحصیل بازنماند.
برنامه های تغذیۀ رایگان برای مدارس مناطق فقیرنشین.
دسترسی به بهداشت ودرمان برای همه.
کنترل ارتش ونیروهای امنیتی به وسیلۀ رئیس جمهوروجلوگیری ازسرکوب مردم تظاهرکننده به وسیلۀ آن ها.
الغاء خصوصی کردن آموزش وپروش وجلوگیری ازاخراج معلم هاوافزایش حقوق آن ها. دولتی نمودن آموزش وپرورش.
کوتاه کردن دست بخش خصوصی ازمنابع آب ودولتی کردن آن. ممنوع نمودن استفادۀ بی رویۀ ازآب های سطحی وزیرزمینی برای صنایع، استخراج معادن، وفراکینگ برای بیرون کشیدن نفت.
رفراندوم برای تصویب قوانینی که تعقیب قانونی رئیس جمهورهای سابق رامیسرسازد.
تصویب قوانینی برای ایجاد دموکراسی مشارکتی میان مردم ودولت.
مبارزۀ آموزشی با اعتیادوتشویق مشارکت مردم درمبارزه بافساددستگاه های دولتی ومافیا ودرمان ریشه ای این آفات.
ارسالی حسین سالاری
——————————-