قاتلین و رهزنان!

امین الله مفکرامینی! 2019-25-11

ای قاتلین و رهزنان و اهل ریا که پرچم ظلم درمیهن افراشـته ایـد

اینهمه کرده های شیطانی خودها رابمفهوم علم وخرد انگاشته ایـد

بساط چوروچپاول و بی امنی زبس گسترده اید درمیهـن عزیزمـا

مگرشما ریا کاران ، خود ها همچون فرشته گان نجات پنداشته اید

شما لایعقلان را این طرزدید وعمل چنا ن برده بمستی ها واغفـا ل

که برآقایی ملک نیاکانی وشیرمردان دشمنان وطن گماشــته ایــد

چهره ها واعمال شیطانی شما بتاریخ رقم خورده بر خطوط درشت

بربن اعمال سیاه وجنایت بنا بودی خود ومردم قـــــدم برداشته ایـد

با این همه اعمال سیاه چه دارید توقع ز اهل علم وخرد دروطــن

که بربقای خویش بدشمنان مردم و میهن سرخمی ها روا داشته اید

مفــــــکرگوید برشما وطنفروشان مٌلـــک آزاده، بدشمنــــان میـــهن

زاعمال شیطانی، صفحه اندر صفحه بتاریخ میهن ما انبــاشته ا یـــد

دراخیر گویم بشما برصراحت کلام، مملو زعشق وجـــوهرانســانی

که ناموس مردم ومیهن عزیز را ببازار ریـا به لیلام بـگذا شته ایـد