غم بانوی افغان !

عزیزه عنایت

 دررابطه به حادثۀ المناک راه پغمان. 

گـــلــی پـــــژمــــرد، دردام هــیــولا

بــه دسـت جمع خـونخـواران دریغـا

صـدای ای میشـنیــد نــد آسمـان هــا

درآن ظلمت ســرا ازدخــت زیــبـــا

زمیــن لــرزان و شب دربستــرغــم

ستــاره درهــوا بــا اشـــک ونجــوا

ربودنــد هستی اش گـرگــان وحشی

که کــردنـد آن وطن بـدنـام ورســوا

نبــود دستی که دشمـن را زنــد سـر

سپــرگــردد بـه نــام نیـکــش آنجـا؟

بــگــریــــد عــالــم ازیــــاد وغــم او

حــدیث اش لــرزه انــدازد بــه دلهـا

چــواوصــدهــای دیگـرســرنوشتش

رقــم خــورده بـه بـدبختی ســرا پــا

زبــی پــرســــانــی حــکــام ظـالــم

صــدای مـلت اســت تـا عـرش بـالا

درآن کشورکه ظلمت سایه بان است

هــزاران کــاخ ظالــم اســت بــرپــا

عــدالـت رخـت بست از ملک افغان

بــه چـنـگ ظـالمــان افـتــاده آنـجــا

بـگــریــد خــون (عـزیـزه) دل بیـاد

غــم بــانــوی افـغـــان همچــودریــا
5/9/2014 هالند.