عنقای پرآوازه

شعر از حریره یوسف مقصودی

برخیز ای سنگر نشین ای بیقرار راه حق

برخیر ای نام آورترینی رهبران در راۀ حق

برخیر تو رزمندۀ با عزت ایمان و یقینی

برخیر تو آن مرد جهادی و سراپا زیقینی

برخیزای شیر ژیان و پاسبان راستتین راۀ حق

برخیز ای مبارز بی پروا و  پاسدار راۀ حق

برخیز تو ای علم بردار همیشه سربلند و باغرور

تو بودی اندیشه یی اندر میان، رزم آوران با غرور

برخیز تو ای فریاد بلند بر ضد استکبار

برخیز تو ای جنگجوی همیشه بی تکرار

برخیز که تو شوکت و شانی و شکوه و غیرت

برخیز که تو مرد مسلمانی وهم دشمن ذلت

تو یی برخیز ای آزاد مرد آزاده یی آزاد این خاک

برخیز که نام تو شده ثبت به تاریخ گرانمایۀ این خاک

برخیز تو ای شهپر عنقای پرآوازۀ این خاک

برخیز تو ای شیر ژیان در دل پارینۀ این خاک

شب پنجم میزان ۱۳۹۶- خیرخانه – کابل