علل عدم استقرار صلح در افغانستان

نویسنده : دکتور طاوس وردک لندن  ۲۱ کم اګست ۲۰۱۴

صلح در افغانستان به زاري ، به نانوات ، به عذر ، به سهل انګاری ، به
دودلي ، به پول دادن ،به مصلحت ،  به تطمع مقام ها ورتبه ها ، به دساتیر
و فرامین اشخاص وافراد ، به انتظار از امدن وحي اللهي ، به لاف وپتاق ،
به ترساندن ها ، وبل اخره به اشخاص که همین حالا  در راس قدرت اند در
افغانستان هر ګز نمی اید وهرګز میسر شده نمی تواند ؟؟؟؟؟

برای اوردن صلح به مردان  تحصیل یافته ، پاک ومتخصص و اهنین – مردان وطن
پرست ، مردان غیور – مردان که به پول و تطمع تن نمی دهند – به کسان که
وطن برایش حیثیت ناموس دارد – به کسان که مرګ وخون هر سرباز وافسر برایش
از ناموس کرده مهم باشد – به کسان که نوکر ومزدور واغا بلې برای امریکا
وغربیها نه باشد – به کسان که ډبل ګیم یا دورویه بازی نه کند که هم
دردولت ارګاه وبارګاه داشته باشند وهم در بین رهبری دشمنان افغانستان چې
ان دشمنان داخلی ویا خارجی اند – وبل اخره به شخص مانند ( دکتور اشرف غنی
احمد زۍ ) واری ریس جمهور ضرورت مبرم است زیرا او در جریان کمپاین بارها
از اصلاح و تشکیل قووای مسلح و از محافظت سربازان وافسران یاد نموده است
.

چرا همه روزه حکمتیار – حقانی – طالبها – در تخمین ۱۴ ولایت به جنګ و خون
ریزي افزوده است ؟؟: دلیل اساسی ان این است که غرب در راس ان امریکا انها
را از لحاظ مادی ومعنوی تمویل می نمایند زیرا برای امریکا (جنګ ناخنک جنګ
) نسبت به صلح مفاد زیاد دارد و در ادامه جنګ امریکا اهداف نامريي خویش
را به خوبي به دست می اورند ، از طرف دیګر امریکا ودیګر متحدین شان هر ګز
ارزومند اتحاد و وحدت ملی افغان ها نیستند ، زیرا اګر افغان ها بین خود
جور بیایند دیګر برای شرق وغرب جای پای در افغانستان نمی ماند و ان مفاد
( ۵۰ – – ۶۰  ملیارد دالری که ) سالانه در افغانستان به دست می اورند به
تقرر اشرف غنی از دست می دهند و پاکستان نیز از همین ناحیه تشویش زیاد
دارد زیرا پاکستان در ادامه جنګ در افغانستان مبلغ درشت ۱۶۰ ملیارد دالری
مفت از دست خواهند داد ..چرا پاکستان علنا ا مداخله دارد و چرا پاکستان علنی بالای ولایات شرقی
وجنوبی راکت باران جور کرده ، دلیل اساسی ان این است که در حکومت داری
اشرف غنی پاکستان هیچ نوع مداخله در امورات داخلی – خارجی – اقتصادی
وتجارتی افغانستان کرده نمی تواند ومی فهمند که با تقرر اشرف غنی نوکران
و اجنتان پاکستان وایران خلع قدرت می شوند و اداره حکومت به دست ګسان
سپرده خواهند شد که مخالف یکه تازی و بهانه ګیري های پاکستان وایران می
باشد، همچنان پاکستان قصدا به مظاهرات دو نفر مخالفین ( نواز شریف )
اجازه داد که تا دم پارلمان بروند وهدف اساسی پاکستان این است که برای
ټیم همګرایی نشان بدهند که اګر برنده نه شوید باید عین کا ر را دامه
بدهید از همین خاطر باید اشرف غنی در روز اول باید سه وزیر قووای مسلح
وقوماندان ارشد هرسه ارګان را به خانه های شان اعزام بدارند و سبکدوش
بسازند تا جلو هرج مرج ګفته شود  .

چرا ایران با شد ومد ان در هرات توسط افراد اسماعیل خان به کشتار
وخونریزی ادامه می دهند ، به خاطر که در هرات با امدن اشرف غنی برق سلما
تکمیل می شود – فابریکه بزرګ سمنت فعال می شود – چاهای نفت تیرپل هرات
واقع ( قریه شبش استخراج ونفت زیاد نصیب مردم افغانستان می شود – در هرات
صنایع زیاد تولید وهرات به مرکز بزرګ صنعتی افغانستان عرض اندام می کند
وکالاهای ایرانی در افغانستان دیګر خرید وفروش داشته نمی باشد ، مردمان
پشتنو هرات که ۷۰ ٪ نفوس هرات را می سازند دوباره به زبان مادری مکاتب و
لیسه ها وپوهنتون ها را صاحب می شوند – تجارت زیاد همرای ترکمنستان و
پایپ لاین ګاز ترکمنستان به هندوستان از طریق افغانستان وصل خواهند شد .

چرا ټیم عبدالله عبدالله به خاطر به دست اوردن ارای تقلبی و با راه
انداختن هزارویک بهانه و زور ګویی به خاطر داشتن جای پای در حکومت اینده
تپ وتلاش دارند ، به خاطر اینکه افراد واشخاص معین درین ټیم وۍ از اینده
خویش در هراس اند – از قتل و تخریبات وغصب دارایی های دولتی وشخصی که
تصاحب نموده وعملی کرده و خودرا ملیاردر ساختند در هراس اند و می ترسند
که ملکیت های شان ملی وخود شان به دادګاه معرفی می شوند ، برای اشرف غنی
پیشنهاد می کنم که اګر خواهان امنیت سرتاسري باشد باید به مجرد رسیدنش به
مقام ریاست جمهوری کار های ذیل را عملی بسازند :

۱ – هر سه وزیر قووای مسلح را در روز اول کاري خویش به تقاعد سوق نماید .

۲- سه وزیر قووای مسلح را که اله ووسیله پاکستان وایران وامریکا نه باشند
جدیدا تعین نمایند .

۳ – از امریکا پول تخنیک محاربوی ویا از متحدین شان ( هنګری – چک –
یوګوسلاویا ) طیارت جت وهلیکوپتر های کار امد وجور ساخت شوروی سابق
خریداری نمایند، این کار حتمی است لا اقل در قدم اول از هر نوع طیارت
۱۰۰بال جیت های سو ۲۵ویا ۵۰ ویا میک ۲۹  و هم چنان  – ۱۰۰ بال هلیکوپتر
های می ۸ ، مي  ۱۷ ، مې ۲۷  خریداری شود   و توپچي راکتي زمینی و هوایی
ماند ( اورګان – سکات – لونا – بي ایم ۲۱ – ۱۳۰ م م – ۱۵۲ م م اوبوس
–مدافعه هوایی که همرای شان موجود است خریداری نمایید ) و تانک های (ټ ۸۲
) و ( زره پوشهای ۸۰ پي بي )به دست اورید ، اقای زاخیل وال هر روز محاسبه
دارد که ۶ملیارد برای قووای مسلح ما پول به کار است ، جناب زاخیل وال
لطفا چهار طرف ته نګاه کن که شما چقدر سرمایه دارید ( ۱۳ معدن سنګ های
قیمتی را ملی اعلان کنید – نفت وګاز تان را ملی اعلان کنید – خرید وفروش
مواد مخدر را خود تان به دست بګیرید – سنګ های کرومایت را خود تان
استخراج وبه فروش برسانید – از فولاد ومیس که با چین وهندوستان قرارداد
نموده اید مفاد ان را در بودجه تان اضافه نمایید و ولایات خودرا تقسیم
نموده که کدام شان برنج – کدام شان ګندم – کدام شان پخته – کدام شان روغن
وشیر – وګوشت تولید نمایند که مربوط می شود با نصب وتعین والی ها امروز
تمام قومانانان قول اوردو ها – لواها – قوماندانان څارندوی – والی ها
ولسوال ها ( ډبل کار می کنند ) که ازهمین خاطر امنیت در هر ولایت روبه
خرابی ګراییده است .