عطا و صالح ـ عمیق کننده گان جزایر جمعیت

                     نوشته ی : فروغی

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

      وقتی عطامحمد نور – امپراتور بی تاج و تخت شمال  که درمقام معظم رییس اجراییه ی جمعیت اسلامی ، به صراحت میگوید : کسانی که به خیابان ها میریزند ، خاین ملی استند و سزاوار تیرباران ؛

       و زمانی که امرالله صالح به عنوان یکی از سرشناس ترین کادرهای جمعیت و مرید سر به کفِ احمدشاه مسعود ، با افترا و تهمت به دیگران ، قوم پیشتاز و نوپذیرهزاره را بیشرمانه اهانت می نماید ؛

     آیا موقف رسمی جمعیت اسلامی افغانستان که هم اکنون بخش بزرگی از بدنه ی قدرت و ثروت مملکت را درچنگ دارند وموقف شخص عبدالله عبدالله منحیث مهمترین و سرشناس ترین کادر جمعیت اسلامی که ادعای رهبری هم در سردارد ، دراینگونه مواردِ تکان دهنده چگونه است ؟

    امیدوارم دوست ارجمندی درین زمینه معلومات ارائه نماید . ( موقف رسمی جمعیت نه موقف این یا آن رهبرآن حزب ).

   آیا چنین قضاوت زشت وغیرانسانیِ عطامحمد نورکه اعتراص کننده گان را خاین ملی خوانده و نظامیان کشور را به کشتار آنان تشویق و ترغیب می نماید ، چگونه  توجیه خواهد داشت ؟

  ــ  تو جیه عشق به قدرت ! که زمانی با براه انداختن انقلاب نارنجی علیه رییس جمهورغنی میخواست از آن حفاظت نماید ؟

  ــ  توجیه تلاش برای حفظ ثروت که با پیوستن درتیم مافیاییِ افغانی ـ امریکاییِ قدرت میخواهد از آن پاسداری نماید ؟

  ــ و یا  توجیه بازی کثیف رقابت درون حزبی که به اینوسیله میخواهد حریف شیک پوش ولی ناکاره اش را از صحنه دور نماید  ؟…..

      هدف و توجیه هرچه باشد ، اینگونه اظهاراتِ قبیح وغیرمسوولانه ، فقط جزایرجمعیت اسلامی را بیشتر و عمیق تر نموده ، مردم را به بیماری های هلاکتبار و واقعیتهای پیچیده ی درون آن حزب بیشتر متوجه خواهد ساخت .