عرفای کرام میگویند شطح در سکر مجاز است ودرصحو گوینده اش مآخوذ میباشد

محمدولی
زعامت حکومت وحدت ملی!! در گفتن شطح سرامد سیاستگران معاصر شده اند. رئیس جمهور اغای غنی از منشور تحول وتداوم تا اکنون شطحیات زیادی را بیاد گار گذاشته اند درمنشور تحول تداوم مینوسند اگر راههای مواصلاتی خوب باشدکابل وهندوستان هَشت ساعت را در بر میگیرد و هندوستان رابر اعظم هند نگاشته اند،درحالیکه راه کابل تاحسن ابدال بیشتر از هشت ساعت است هند قبل از تجزیه استعماری را با همان وسعتش نیم قاره میگفتند ومغز متفکر ما قاره ششم رادر کره خاکی افزود ند.یا گفته های ناسنجیده حین سخنرانی هامثل امام حسن وامام حسین پسران خدا بودند یا گفته هرکه مجاهد را بد بگوید پدر ومادر ش را بد .گفته است.پدران ومادران با شرف وعزت ، پاک نفس وپاک دامن را در قطار چپاولگران، ادمکشان و جاسوسان قرار دادن شطحیاتی بیش نیست.
اخیرآاین مشکل دامنگیر معاون دوم رئیس جمهور نیز شده است(گل از گل رنگ میگیرد) او در بیانیه اُش خواند که “طالبان امروزوگروه های مانند طالبان وارثا ن حکومتهای خلقی و پرچمی افغانستان است از لحاظ نوع تفکر خصوصیاتی را دارد که انها داشت.
اغای سرور که تخلص شانرا(دانش!) گذاشته اند اگر در حالت سکر بوده اند حرفی نیست واگر در صحوچنین گفته اند مآخوذ تاریخ و تخلص شان میباشند .
کیست که نگوید القاعده،طالب وداعَش استحاله مجاهدین نمیباشند؟
پسر کو ندار نشان ا ز پدر
تو بیگانه خوانش نخوانش پسر
زیرا:
ا- خواستگاه ومنشآ،مرکز پیدایُش وادامه پرورش شما مجاهدین،القاعده،طالب وداعَش افغانستان یکی است پاکستان،ایران استخبارات غرب در رآس (س.ای.ای و موساد) . پول، سلاح ،حمایت تبلیعاتی و مطبوعاتی ،رفت و امد های مَشاورین استخباراتی در پشاور با نازشها ونوازشهای بیکران انها نثار شمابود و شما وسیله علنی پیشبرد جنگ نیابتی غرب از پاکستان علیه شوروی وقت وحکومت مورد حمایتش بودید و حالا استحاله شده های شما وسیله مخفی پیشبرد این جنگ گردیده اند،شواهد وامار فراوان در شبکه های مجازی وحقیقی را را انکار نه نمائید . امریکائی ها شما را سر بازان خدا ووزیر خارجه وقت امریکا طالبان را فرشته های زاده شده از مادر مسیحیت لقب داده بودند.
۲-شما نبودید که دستور کابل باید بسوزد جنرال ضیا الحق را عملی ساختید و بدستور (سی.آی.ای) سنگ وچوب افغانستان را روس گفته میسوختید، پل وپلچک،سرک اسفالت شده، مراکز صحی وتعلیمی ، فابریکه ها وموسسات تولیدی را خلقی وپرچمی ها سوختند وغارت کردند یاشما مجاهدین.؟
۳-انفجارات وراکت پراگنی ها بر شهر هاومحلات تجمع مردم را شما نمیکردید؟اگر منکر هستید بخوانید:
-بلال نیرم قوماندان جبهه ملی برای نجات افغانستان ا ز کوه های پغمان،حاجی شیر علم قوماندان اتحاد اسلامی سیاف از کوه های ارغنده،چمن قوماندان لشکر ایثار حزب اسلامی حکمتیار از چار اسیا ولوگر ،قومندان عبدالحق مربوط یونس خالص وصدیق چکری وانور جگدلک مربرط جمعیت اسلامی از ساحه سروبی، خاک جبار جگدلک وتیزین،گروههای احمد شاه مسعود از مربوطات کوه صافی که باراکت سکر بیست و سکر شصت وکالستر(راکتهای خوشه ای) کابل ومر دم بیگناه انرا زیر اتش میگرفتند مجاهد بودند یا خلقی وپرچمی؟
-مسافرین سمت شمال را در خنجان صوفی پاینده از حزب اسلامی ودر سالنگ گدا وپناه مربوط جمعیت وشورای نظار میکشتند واز شله های کوه پایین میانداختند،مسافرین سمت مشرقی را زرداد فریادی مربوط حزب اسلامی که حالا تحت حمایت پولی وامنیتی شما قرا دارند میکشت و میدرید ،مسافرین سمت غرب را در غزنی قاری بابا بو میکشید اگر عطر یا کلونیا استعمال کرده بودند کمونیست گفته میکشت ومسافرین سمت جنوب را اگر کسی بروتهای زبر میداشت قوماندانهای حزب اسلامی خلقی وپرچمی قلمداد میکردند و میکشتند اینها همه خلقی و پرچمی بودندیا مجاهدین که حالا میخواهیدقانون منع بیان حقایق اندر باب ایشان را تصویب کنید تا بزعم خود از شرمندگی تاریخ نجات یابید .حالا عین همان کرده های شمارا طالب وداعش بحیث بازمانده های جهاد انجام میدهند. این اعمال خلقی ها وپرچمپی هاست یا مجاهدین؟
هزیان الود میگوئید از لحاظ مفکوره اینها با خلقی ها و پرچمی ها یکی هستند. ایا خلقی ها و پرچمی ها گفته بودند که ما برای اعلای کلمته الله و ایجاد حکومت نظم الهی مبارزه میکنیم یا شما؟ واکنون زیر نام این تزس که شما از ان رو گشتانده اید طالب وداعش نمیکشد وویران نمیکند؟
بخدا که شما وحامیان شما سخت پر رو هستید چنانچه جنرالان امریکائی اخیرآ گفتند عساکر امریکا و افغانستان مجاهد هستند. عسکر یهود و نصارارا مجاهد راه اسلام گفتن یکی از للعجب های تاریخ است خوش باشید و افتخار کنید.
بهتر است بر شرمند گی های تاریخی تان در حال بقدرت بودن نیافزائید،نشرات صوتی وتصویری و چاپی اسناد را افشا میکنند، ازاد اندیشان بر ان شرمنامه های شما تبصره میکنند.فقط شما هستید که چشم را پائین انداخته با استفاده از اقتدار دولتی و انحصار مطبوعاتی بر همه می تازید وخود هارا فرشته ها میدانید وحکومت تانرا مدینه فاضله جهان میخوانید.
مردم از شما متنفر اند.جریان ثبت نام برای رای دهی بهترین برگه این نفرت است .
شما امر کردید تا مامورین دولت جبرآ با خانواده هایشان به مراکز ثبت نام حاضر شوند اگر تذکره های جوانان علامت مراکز ثبت نام را نداشته باشد انان حق شرکت در کانکور پوهنتونهارا ندارند بنازید باین دموکراسی اجباری!!
اغای دانش با حفظ این تخلص چرادر اتش تعصب میسوزید باری در یکی از کتابهای تان که در مورد قوانین اساسی نوشته اید خوانده بودم که قوانین اساسی افغانستان باتصویب نمایندگان مر دم نافذ نشده اند تا مورد تصویب شاهان قرار نگرفته است ،صرف دکتور نجیب الله قانون اساسی را با یگ شگرد مزورانه نافذ اعلان کرد.چرا اینقدر تعصب اگر او کار بهتر از شاهان وروسای جمهور انجام داده است تزویر ان در چه است ؟بنابر نوسته شما نسبت بدیگران کار خوب وبسیار دموکراتیک انجام داده است چرا اخلاقآ انرا تایید نمیکنید که تزویر میگوئید .خدا به شما وامثال شما شهامت وجرآت بیان حقایق را بدهد تا جعل انها.