طنزسیاسی

hekmatyar1.jpg wordt weergegeven

کمباور کابلی


مواد پنجگانهء پیش شرط حزب اسلامی حکمتیار، برای صلح وهمکاری با دولت کابل!


جلالتماب رئیس جمهور ، جمهوری اسلامی افغانستان!
انشاء الله صحتمند و دارای عافیت کامل باشید؛ انشاءالله صلح با حزب اسلامی که بزرگترین و مجاهد ترین حزب اسلامی منطقه است، مقدمهء صلح وسلام سرتاسری وطنی ، در اقصی نقاط کشور، شود. اما حزب اسلامی برای تامین و تداوم اعتماد بر ارگ کابل و حامیان خارجی اش، شروط و درخواستهای زیر را ارائه میدارد که در ابتدای کار باید از جانب دولت کابل ، پذیرفته و عملی شود:
ا- اعطاء و منظوری لقب « قائد المومنین فی بلاد المسلمین » برای رهبر حزب اسلامی !
۲-  تدارک و تامین ، منازل رهایشی و عمارات مسکونی آبرومند  ، برای رهبر، اعضای بلند رتبه و فعالین حزبی ما،در وزیر اکبر خان ، شهرنو ،  کارتهء پروان  و سائر نقاط ، در پایتخت کشور اسلامی!
۳- تامین  محل بودباش آبرومندانه و حقوق و امتیازات قابل قبول، برای سیصد و پنجاه نفر بادیگارد ، محافظ و اردلی رهبر و معاونان حزب اسلامی!
۴- از آنجا که حزب سلامی از دیر باز با احزاب برادر اخوان المسلمین ، القاعده،دولت اسلامی عراق وشام،حزب جماعت اسلامی، جمعیت العلماء، لشکرطیبه، سپاه صحابه و نظائر آن درکل بلاد اسلامی  ، رشته ء موثوق مودت و اخوت بسته است، برای دعوت، تجمع ، تبادل نظرومذاکره نوبتی با این احزاب به چندین هوتل پنج ستاره ، نیاز دارد، که باید برای تامین هزینه ، بودجه و تدارک و تاسیس آن اقدام عاجل شود، وعجالتا رستوران و هوتل باغ بالا ، در دسترس حزب اسلامی باشد!
 ۵-از آنجا که نام دولت افغانستان« جمهوری اسلامی» است، همه چیز اینجا باید مطابق شرع شریف و سنت نبوی( ص) باشد. پوشیدن دریشی ( کرتی و پتلون) که دستاورد استعمار است،ازین لحظه، موقوف!
پوشیدن البسه ء ملی اسلامی(یعنی پیران و تنبان) د رپوهتون ها و مدارس و ادارات دولتی ،از همین حالا، تنفیذ و آغاز!
ومن الله توفیق. امضاء رهبر حزب اسلامی