طرفهاي در ګير در جنګ افغانستان و حاميان داخلي وخارجي شان

طرف هاي درګير در جنګ ۱۸ ساله افغانستان عبارت اند از ::
۱- ريس جمهور اشرف غني و ډبل عبدالله ؟؟
۲- رحبران ۱۶ ګانه جهادي ، جنبشي و طالبان ؟؟
۳- کشور هاي عربي ودر راس آن عربستان سعدي و قطر ؟؟
۴- ناتو ودر راس ان امريکا ؟؟
۵- کشور هاي روسيه چين و هندوستان ؟؟
۶- قوماندانان جهادي و سه شوراي طالبان  در( ميرامشاه – پيشاور و کويټه )،؟؟
۷- قلدر هاي شکم کټه ريش دار قومي و اربابان قرا و شهر ها ؟؟
۸- ملا امامان دين فروش و نوکران آمپرياليزم آمريکا ؟؟؟
۹- واليان وولسوالان ګرسنه وتشنه ډالرها و پونډ انګليسي؟؟
۱۰- شخصيت هاي روهاي مثلث مذهبي ( حضرت ها – پير ها و سيد هاي هزاره ؟؟
۱۱- در راس کل کشور هاي ( پاکستان – ايران – عربستان که در طول ۴۰ سال مجاهدين و طالب ها را تمويل ، تسليح ، تربيت و اعاشه و اباته شان را به دوش دارند، آمريکا در قطر مرکز رهبري و تمويل رهبري سياسي طالبان را بالاي يګانه کشور مستعمره غير رسمي شان يعني قطر قبولانده وتحت فرمان مستقيم شان به اشغال افغانستان و حمايت از طالبان ادامه مي دهند )، ؟؟؟؟
آن يازده ماده ،کشور ها ، اشخاص وافراد متذکره در ګير در جنګ خانمان سوز افغانستان را امروز هر افغان به تمام ابعاد جنايت پيشه ، خبيثه ، ملحد ، نامسلمان ، بيګانه پرست ، دهشت افګن ، جنګ افروز وتروريست خون آشام و رشوت ستان و غاصب را خوب مي شناسند ؟؟؟؟
يګانه چيز که ۳۱ مليون افغان ګوسفندي درين ۴۰ سال نه شناخت ونه فهميدند ، اتحاد و همبستګي ووحدت ملي بين اين ۳۱ مليون نفر بود واست ، “” در هر کشور که افراد و اتباع آن به ميش وګوسفند تبديل شدند ، ګرګ هاو پلنګ هاي وحشي و خون اشا م امپريالستي پشت شکار شان مي رود و خون شان را مي چوشند وامروز در افغانستان اين پروسه با تاسف که روان است “”؟؟
تمام ۱۱ کتګوري مردمان و کشور ها شاګرد ونوکر واجير سياست مداران ( نيو کلونيالستان )، آمپرياليزم جهانخوار هستند ، (( اشرار به اصطلاح خودشان مجاهدين – طالب ها – روساي جمهور و ريس اجرايه فعلي درين مدت ۱۸ سال – مثلث – ملا هاي مساجد وتکاياي کشور – رهبران ۱۶ ګانه جهادي وجنبشي نوکران و مزدوران حلقه به ګردن سفراي کشور هاي يادشده بودند وهستند ، نمونه اصلي آن تسليمي چندين موتر زرهي از طرف سفير يک کشور غربي به سياف است ))؟؟
در وجود ارواح هاي خبيثه “” حامد کرزي و کابينه وي – در وجود اژدهاي دوسره اشرف غني وډبل عبدالله ، وکابينه شان “” به هدايت و رهبري سفراي ۴۸ کشور استعمارګر و ا شغالګرمردم افغانستان از ۱۹۹۲ تا امروز در تندور سوزان بريان وکباب شدند ، هيچ کسي ، روحانيون و ريس جمهوران ،  شاه وامير وسلطان و حتي پيغمبران ، رسولان ، امامان و خداي پاک سر شان اندکترين رحم نه کرد ، نمونه شان زنان و کودکان که مثل کرم ها برهنه و داراي لباس هاي ژنده در پس کوچه ها و سرک هاي شهر ها به سينه مي خزند وراه ميروند ، تشنه وګرسنه که مايه ننګ وشرم حکومات ۱۸ ساله حکماي افغانستان است ،ادامه دارد ،  بياييد براي ابد اين تلسم شيطاني را بشکنانيم و از عقل وخرد علمي و انساني استفاده نماييم و کسي را به صفت ريس جمهور آينده انتخاب کنيم که درس وعبرت  به (( حامد کرزي – اشرف غني – ډبل عبدالله و اتمر ))،. باشد ؟؟