شعر چیست ؟

دیدگاهم در مورد شعر
بس   تراوشهای   فکر    و   ذهن   انسان   ست   شعر
عالم   احساس   اندر   قالبِ   جان ست   شعر
گاه   از   هجران   و عشق   یار   میراند    سخن
گاه   سیراب    از   وصالِ   ماه    تابان ست   شعر
از   بهار   و   بوستان    دارد    کلام   دلنشین
نغمه   های    بلبلِ   سروِ   گلستان    ست    شعر
شعر   احساسی ست پاک   و   سر   زده   از عمق  دل
از   فضای    شادمانی ، شاد   و خندان  ست شعر
تا    دهد   جانرا   روان   تازه    و  دل   را   امید
خوش   گوار   و دلنشین  همچون    بهاران ست   شعر
شعر   پیوند   تفکرهاست    با    دنیای   ما
زین    سبب   گاهی   بخندد   گاه   گریان ست   شعر
شعر   جان   زنده گی   و این   جهان   با    همی ست
موجی   از   احساس، اندر   خونِ   انسان ست   شعر
شعر   حرف   و آن   صدای    مردم    درمانده    است
مرحمی    بر    زخمهای    بینوایان ست    شعر
از   فغان   مردم   و   آواره گی   های    بشر
ناله   های   جانگداز   و   اشک   و   حرمان ست   شعر
حرفهای    راستینی   را   بیان    دارد    ترا
آن    ندای   آتشین   و   جبر    دوران ست  شعر
بر  علیهِ   ظلم   و   بیدادِ   بسی   خون    خواره ها
بیرق    طغیان   و   آوازی   ز   پیمان ست    شعر
بی   پیام    مردمی، آن   شعر   را    نا   گفته   بهِ
هر   قدم    با    مردمِ   زار    و    پریشان ست    شعر
مهرو اپریل۲۰۱۶