سرباز شهید

 نسبت حملهء  دیشب نزدهم ماه می گروه طالبان  بر پوستهء امنیتی دوغ آباد کابل  در هنگام افطار سر
بازان که چهار تن از آنها جان باخته اند ، روح شهدا شاد باد وهزاران لعنت و نفرین برقاتلین مردم ما۰

دشمن    بگرفته   ست   ز   تو   جان   تو ،  سرباز ؛
آغشته   به خون    تو   شده   نان    تو  ، سرباز

تا  خوان   تو رنگین   شده   با    خون   تو   دیدم
اشکم    بشد    همراه ، با   آن   خوان   تو   سرباز

بر   خوانی   ز   افطار   شهیدت   بنموده ست
آن    دشمن   راه   حق   و  یزدان    تو ، سرباز

جمعیت   بی   دین   و   یهودان   سیه    کار
خنیده   به    عزم  تو   و  ایمان    تو ،   سر باز

دالر   بگرفتند   و   که    جان    تو    بگیرند
سیلی  ز   عدوی  نه    مسلمان    تو   ، سرباز

فخر   من    و   آن   خاک   نیاکان   منی   تو
آتش   به   تن    قاتل    نادان    تو ،   سرباز

سرباز    شهید ،  اشک    منت   بدرقهء   راه
شعرم    بوَد   آن    رهروی    آرمان    تو ،  سرباز؛

مهرو بدیهه ،  بیستم ماه می ۲۰۱۹