سخنهای حق!

امین الله مفکر امینی          2016-29-06

دربساط  زنده  گی  بسی اوفتادم و برخــاستــــــم

ز هدف  گامی بـر عقب   چونامردی نـگذاشتــــم

طفلی ام  بسر شـد، جوانی آمدورسید دورپیــــری

بربنــای فهم وخرد، رهی انسانی خرد انــــگاشتم

طعنه ها خوردم ز  خود وغیربابطال دین ومذهب

ز همــه  کشمکش   ها چوسرو قدی، قد افرا شتـم

زدشمن بسی تــیر جفــا خوردم بـدل، نیست با کی

چـو پولاد آبدیده   بطوفانش قـــد مهــا   بـرداشتــم

بی ثباتی بایما ن شرم است، گفتاروعمل بایـد یکی

من درحرف وعمل، پیروی حق راهدف پنداشتـــم

مفکر گرمیرد، ماند سخنهــــــای حق  بربــــــاطل

کـه حق نیست ونابود کند  بن ریا نیک پندا شتـــــم