سازمان ملل می فرماید

اگر در شیوه حکومت‌داری افغانستان تغییری اتفاق نیافتد، این کشور با بحران‌های جدی‌تر مواجه خواهد شد که “کنترل آن دشوار خواهد بود.”
ملت افغانستان:
بلی عالیجناب سازمان ملل!
فقط یکبار با چشمان باز برکارنامه حکومت چندین ساله زمامداران دست نشانده و اجیر و مزدور ساخت امریکا در افغانستان بنگرید!
آنچه در دست است، ( گلاب بر روی تان) عبارت است از:
– اوج جنگ و بی امنی و قتل و کشتار
– جنایت، ترور، گروگانگیری و تشدید حملات انتحاری
– فقر و بیکاری، گرسنگی،
– فحشاء و اعتیاد
– فروش دختران
– بچه بازی و بچه رقصانی
– رواج بی اخلاقی
– اختلاس و دزدی و غارت و چپاول دارایی های ملی و ملیاردها دالر پول خیرات و صدقه غربی ها
– فرار و ترک وطن و آوارگی و دربدری ملیونی
– کشت و زرع و قاچاق مواد مخدر
– گرانی ارزاق
– رواج مذهب گرایی و خرافات
– بیسوادی، عقبماندگی و بی دانشی
– رکود اقتصادی
– عوام فریبی و دروغ و ریا
– دلمردگی و یأس و نا امیدی به آینده
– اشاعه فساد و رشوه گیری درتمام سطوح دولتی.
– دسیسه بازی و مرگ و میرهای مشکوک
– خیانت ملی و زد وبندهای پشت پرده با تروریستان و آدمکشان داخلی و اجنبی
– واپسگرایی و جهل و خرافات
– بی عدالتی ، بی قانونی ، بی بازخواستی، خشونت و زورگویی و نقض حقوق بشر
– زن ستیزی و مردسالاری
– نفاق افگنی، قوم پرستی ، تبعیض نژادی، قومی و لسانی
– بدنامی و رسوایی درمیان مردم عالم
و سرانجام بروزخطر و آشوب و انهدام و رویکارآمدن مجدد رژیم تبهکارطالبان و داعش و حزب اسلامی امیرگلبدین.
عالیجنابان سازمان ملل!
وحشت و بربریت دیگر بس است، آخر جان مردم به لب رسیده !
آیا به همین شیوه عوامفریبی خشنودباشیم؟
یا ناظرباشیم که این رژیم فاسد به سیرقهقرایی خود ادامه دهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!
ز. رزمی