زنده گی صفحه ای پر از خاطره هاست

امین الله مفکر امینی! 2018-04-02

 

زنده گی صفحه ای پراز خاطره هاست

گهی خوشی گهی غم ، گهی ماجراست

زاین کشمکش ها زنده گی رنگ دارد

فدای آنکه کز آزاده گی رنـــــک دار د

پر زدن با پروبال خویش آزاده گیــست

بانگشت دیگری پرزدن بنده گیســـــت

نــازم آن کز آزاده گی رنگ گرفتــــــــه

ز نوای خود زنجیر برده گی شکسـتــه

با جوهر انسانی خدمت همنوع کــــرده ز هر جیز دیگر بجزعشق،دست کشیده

مفکر خوشا آزاده که گر رخت بســت

آزاده گان ز این غــــم برماتــم نشست