ریا

امین الله مفکر امینی 2017-6-9

دین ومذهب را بجزریا نیست نشان!

کسی نشد واقف ز حـــــــال مردم و میهن

اگرچه گفتند بسی زین بیداد هــــــا سخن

کُشت و کشتاربیداد کرده بـــــــمُلک آبایی

دیــده ودل خـــون است زبیــــسروسامانی

کاین همه حاصل دین ومذهــب بوده است

چون مذاهب جوهر انســـانی برچیده است

که دین ومذهب را بجزریا نیســـت نشــان

نسبت ریاها خلاف است بذات پاک یزدان

که خداوند مبرا زهر جــــــرم و خطا ست

عشق ومهر و محبت و صـــفا نام خداست

مخورید فریب چون حامییان دیـــن ومذهب

که عــــاری زعلم وهنر اند و هـــم ا دب

مفـــکر بنده ای حق گو، چو گـــوید سخن

به جـــــــز سخـن حق نیارد بیرون از دهن