روز جهانى صلح را گرامى ميداريم

ده اند که بر بنیاد آن از ) سپتامبر را سازمان ملل متحد بحيث روز جهانى صلح اعلام نمو ٢١روز ( .م ) باينطرف ازين روز تجليل می گردد ١٩٨٢( تاب بار گران مسئوليت اين سازمان در راستاى ” حفظ صلح ” و اعلام رسمى ازين روز در واقع باز” امنيت بين المللى ” از اهم مقاصد ايجاد اين سازمان معتبر جهانى ميباشد كه به صورت مشرح در نشور سازمان ملل متحد مسجل گرديده است و ارگانهاى اين سازمان و منجمله مجمع اولين ماده مصلاحيت دارد تا ،مطابق به احكام فصل پنجم منشور،امنيت آن عمومى و به صورت خاص شوراى ” اقدامات موثر دسته جمعى براى جلوگيرى و رفع تهديد عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل ليكه ناقض صلح و يا وضعيت كه منجر به نقض صلح گردد بر طبق اصول عدالت تجاوز و ساير اعما.گیری و تصمیم اتخاذ نمايدو موازين حقوق بين المللى ازان جلو ” صلح بزرگترين ارمان بشريت و ركن اصلى احترام به كرامت و حقوق انسانى ميباشد كه در گام اول ى ميگردد و با نفرت از جنگ و خشونت مصداق می يابدبا أيده صلح ، تقويت و مراقبت از ان متجل . مخالفت با جنگ ” تجليل ميدارند و بى جهت نميباشد كه در كشور جرمنى ازين روز بحيث روز “.بيشترينه بنام روز اتش بس نيز مسمى ميگردد فلسفه اعلام روز جهانى صلح معطوف به جلب توجه ، تمكين و عطف توجه رهبران سياسى و كر نمايند كه كانداران جهان به اين نياز مبرم بشريت است كه : بايد لااقل یك روز در سال به صلح فسم كره زمين و ابناى بشر ميباشد و به قربانيان جنگ و خشونت و عواقب دهشتبار آن كه پايه تداو.صداى وجدان بشريت ميباشد ، توجه گردد

: ساخت كهدر روز جهانى صلح بايد اين سوال را مطرح ؟چرا بزرگترين سازمان جهانى و با ارمان بزرگ در امر صلح و امنيت جهانى ناكام است ر گام نخست از عدم وفادارى اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد به انديشه اين ناكامى دصلح و فقدان پاسدارى ازين انديشه متبارز است كه در عمل با نقض اشكار موازين حقوق بين الملل .منجر گرديده است ت سازمان ملل متاسفانه جهان در موقعيت اسفناك قراردارد، با وجودیکه اعضاى دايمى شوراى امنيمتحد كه رسالت حفظ ” صلح ” و ” امنيت جهانى ” را عهده دار ميباشند ، اشكارا به نقض صلح ، .جنگ افروزى و خشونت پرورى متهم ميباشند فقدان معيار ها و موازين قبول شده حقوق بين المللى ، نقض احكام منشور سازمان ملل متحد و ميثاقها وعى قانون جنگل را در جهان مستولى ساخته و شباهت به ” جهان هابسى و كنوانسيونهاى جهانى ، ن” و جواز شمردن ” خوردن ماهى هاى خورد ، توسط ماهى هاى كلان ” صلح و امنيت جهانى را در .مخاطره قرارداده است قربانى اين احوال هولناك مردمان مظلوم و زنان و كودكان در بخش هاى بزرگ از جهان ميباشند كه.با نهايت تاسف افغانستان و افغانان در صدر اين قربانى ها قراردارند بيشتر از چهار دهه است كه جنگ: اين نفرت انگيز ترين و مخوفترين برگه تاريخ زندگى مردم به :عزا نشسته و مظلوم افغانستان را رقم ميزند و در واقع حميلى ميباشند و تراژيدى خونبار شان افغانستان و مردم ان بزرگترين قربانى جنگ و خشونت ت.معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است در حاليكه صلح مبرمترين اولويت مردم و شرط و رمز بقاى افغانستان ميباشد ، حوادث يكسال اخير و ، تبديل پروسه صلح به ” پروژه صلح ” و تبديل شدن به ابزار كمپاين انتخابات ايالات متحده امريكا گويايى اين حقيقت تلخ است كه در تالابهاى خون و خشونت ، هنوز اندرخم يك كوچه باشيم ! كه چنين !مبادا در تجليل از روز جهانى صلح ، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، يكبار ديگر بخاط دستيابى به صلح

مراجع افغانى و بين واقعى و پايدار به ضرورت فورى آتش بس سرتاسرى تاكيد و بذل توجه جدى.المللى را به فراخوان انجمن بخاطر انفاذ آتش بس جلب و پيشنهاد مينمايد تبا حرم

هيات رهبري انجمن

مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن