دیدار و گفتگوی وزیر عدلیه با پیری مایدون سفیر اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان
دفتر سخنگوی

.خبر: دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور امروز با آقای پیری مایدون سفیر اتحادیه‌ی اروپا در باره‌ی بازنگری و تداوم همکاری‌های اتحادیه‌ی اروپا در عرصه‌ی عدالت و مبارزه با فساد در افغانستان دیدار و گفتگو نمود
.در این دیدار، همچنان در رابطه به موضوع‌هایی چون تأمین عدالت، حاکمیت قانون و ثبات در کشور بحث و گفتگو گردید و دو طرف به تدوام همکاری‌های بیشتر شان در این زمینه‌ها، تأکید کردند