دومين نمايشگاه آثار شاگردان سال دوم برنامه ماستری فاکولته هنرهای زيبای پوهنتون کابل