دوست و رفیق دورنگ!

امین الله مفکر امینی 2019-01-06

 

دوست ورفیق دو رنــــگ باین چال ونیرنگــت میزنند

گـــــــاه مینوازندت و گــــاهی هم به سنگــت مــیزنند

چــــون دوستان و رفیقان عاری اند ز جوهر انســا نی

مــــکن ایشانرا همرازخود ومگو بایشان راز نها نــی

مــــن تجریه ها کرده ام رفیق ودوست درحرف وعمل

رفیق بــــا مهروفا بهرحالت با تٌســـت درحرف وعمل

خــــصال نیکو آب خورده زعلم وخرد،نی ذهنی گریها

بــــد خصال جـــــوهر ربـــــاید ز بیهــــــوده داوریـها

الــــقصه که عاقل ندارد گوش باهل صــــاحب غرض

گراهل غرض سازد طومارریابرتوباصدطول وعرض

مــــفکر ز زنده گی آموخته چــــــون ایـن دٌر سخنها

آبـــدیده چون فولاد گشته زافتیدن وبــــــاز بـرخاستنـها

بـــه چتر این و آن نجسته ایم جوهر ذاتـی خویــــــش

کـــه آدمی را زیبد آدمیت نه دیـــــــگر رســــم وکیش