دست آورد هاي بدنام کننده وشرم آور حامد کرزي ؟؟؟؟

شهيد و هفته شهيد ، قهرمان و مارشال اصطلاحات است که از طرف ارواح خبيثه جناب قرقل دار و چپندار ګويا مرد که سر ودمش به دوطرف راه مي رود ودر تاريخ بيشرم ترين چهره وبدنام ترين چهره ثبت شده واين همه تحايف و بخششي ها را خوب ديده و به موقع براي نجات خود از ګرګ هاي ګرسنه وخون اشام به انها منحيث استخوان ګوشتي خام که به سګ مي اندازند از طرف کرزي که نه صلاحيت داشت ونه حق داشت اين مقام ها ورتب تفويض ومنظور نمايند ؟؟ به وجود آمده :::-
قهرمان ملي به کسي اطلاق مي شود که وطن و سرزمين خود را از يوغ متجاوز و اشغالګر نجات داده باشد ، در حال که اګر با شرف و عزت و افغانيت و اسلاميت وبا داشتن وجدان و ضمير پاک افغاني بيطرفانه قضاوت نماييم سربازان شوروي را شخص دکتور نجيبالله رخصت وبه وطن شان بر ګشتاند ، بيني يک سرباز شوروي حين برامدن از افغانستان افګار نه شد زيرا ( برهان الدين رباني مارشال فهيم به وساتط امام علي رحمانوف ريس جمهور تاجکستان به پاي بوسي کمونست ولاديمير پوتين به مسکو رفتند و براي پوتين اطمنان داد که به سربازان تان حين خارج شدن از افغانستان خاصتا سالنګ اندکترين صدمه نمي رسد ، و شخص احمد شاه مسعود در سوال وجواب با راديوي ( انتي وي ) ګفته بود که استادرباني همراي ورنڅوف مشاور ارشد شوروي به موافقه رسيده بود که شرايط نورمال خروج عساکر شوروي را فراهم مي کند ، وحال زمان که مجاهدين چيغس و بوغس مي زند که شوروي را شکست داده همه ( چوژ يا غلو ويا دروغ است )، شوروي به خاطر رسيدن به اهداف ستراتيزيکش موافقت نامه بين ( ريګن و ګرباچوف امضا نموده بود که نه تنها در افغانستان قدرت سياسي را به مجاهدين نمي دهد بلکه از آلمان ” برلين” نيز مي برايد که مورد قبول ريګن و ناتو پذيرفته شد ، شوروي ديګر قادر نه بود که مقابل پطر ودالر بجنګد ( يعني عليه امريکا و عربستان سعدي )، اين داستان و سوال وجواب هاي زيادي در کتاب ( بيستري مردم افغانستان اثر اين جانب بخوانيد )، که مسعود هر ماه از ( سي اي اي مبلغ ۲۰۰۰۰۰ دالر در بيشاور توسط ضيا مسعود برادرش تسليم مي شد و شارون مسول بخش جنوب شرق اسياي سي اي اي زمان که به بګرام در هليکوپتر از پاکستان به ديدن مسعود امد در يک بايکسل عرابه دار معيوبين نشسته بود و مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دالر در روکزکش براي مسعود اورده بود تا اورا تشويق نمايد که وقت خروج روسها از سالن روس ها را قتل عام نمايند ، ( کتاب ارواها نوشته کولن را بخوانيد )، اما مشاور شوروي مسعود ډګروال ( ک ګ ب ، کنيازوف و باديګاردش سيرګي ) که مسعود اورا اسلام الدين نام مانده بود متوجه تمام فعل و انفعالات مسعود بودند ، زمان که شارون از مسعود پرسيد که چرا عليه روسها در سالنګ نه جنګيدين وبه روي شان سالنګ بند نه کردين ، مسعود ګفت بسيار خنک بود و ما لباس ګرم نه داشتيم ؟؟؟
حال کرزي خاين ، اشرف غني خاين به نام روز شهيد محافل تجليل مي نمايند ، کدام شهيد ، به کي ها شهيد مي ګوييد اين ها انقدر خيانت و جنايت مرتکب شدن ، وانقدر قتل و ادمکشي که اين ها کردن در تاريخ هلاکو و چنګيز خان هم نه کرده آيا کرزي خاين جنګ سه روزه کابل بين احمدشاه مسعود ، وګلبدين که ۷۰۰۰۰ کشته و ۲۰۰۰۰۰ اواره ومحاجر به جا ګذاشت وشهر به ويرانه بدل شد ؟؟ باز هم چرا کرزي وطن فروش و پشتون فروش به مسعود قهرماني داد ، اګر درست باشد پس به ګلبدين هم قهرماني بدهيد ؟؟؟
آيا ، فروش زمرود پنجشير را از طرف احمد شاه مسعود و کلپ هاي وي را در فيس بوک مشاهده نه کردين زمان که يک تجار فرانسوي به نزد احمد ولي مي رود در شش درک واورا همراي نفرهاي خود به غار زمرد در پنجشير رهنمايي مي کند ببينيد ، شخص جنرال داود داود در جواب يک سوال ګفت که مسعود اين همه پول و مواد غذايي و البسه ومهمات و غيره مصارف از کجا مي کرد داود داود ګفت امر صاحب مسعود از فروش موادمعدني پوره مي کند ؟؟
افغانها نه چشم دارند ، نه احساس دارند ، نه غيرت دارند ، نه استقلاليت دارند ، همه ساله به نام مرده ها پلو مي خورند ، به نام شهيد قابلي مي خورند ، کدام مرده ، کدام شهيد به نفع مردم و بيچاره وغريب خورده بس کنيد مرده پرستي و شهيد پرستي را ، برين در خانه هاي تان شمع در بدهيد وګريه بکنيد ويا خودرا زنجير بزنيد که به کربلاي معلي برين ويا جنت ، ؟؟؟ اخر منحيث انسانهاي متمدن و آګاه اين وطن بعد ازين اين روز هاي وحشت ناک وخونين را به ياد مردم نه دهيد ؟؟؟