در فصل برگ ریز

 

در فصل برگ ریز

کوه غمی به سینه ی مادر بزرگ ما ست

در چشم او

خزان

آهو نه

بلکه گله ی هاری ز گرگ هاست…

سینه دَران هر گلی

در هر کجا که هست

شب ها

کشان ، جنازه شان

به گور ِ خاوران

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)